Historisk arkiv

Offentlig høring om OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

OECD har lansert en offentlig høring for å vurdere om retningslinjene for ansvarlig næringsliv skal oppdateres. Høringen er åpen for norske bedrifter, aktører og privatpersoner.

2021 markerer 10-års jubileet til OECDs reviderte retningslinjer for ansvarlig næringsliv. OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er de globale standardene for ansvarlig forretningsdrift. Her ligger det en klar forventning om at selskaper utfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

OECD har utarbeidet et utkast til evaluering av retningslinjene og har nå denne evalueringen på offentlig høring.

Formålet med evalueringen og høringen er å se på sentrale utviklingstrekk, eventuelle utfordringer med retningslinjene og de nasjonale kontaktpunktenes rolle i håndteringen av klager på manglende etterlevelse av retningslinjene.

Høringen er åpen for næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner, akademia og privatpersoner fra alle land. Høringsinnspillene er viktige og vil bidra til at retningslinjene forblir effektive og relevante i en verden i stadig utvikling.

Mer informasjon om høringen finnes på OECDs nettsider. Frist for å sende inn høringsinnspill til OECD er 14. september kl. 18:00. Eventuelle spørsmål om høringen må rettes til OECD. Kontaktinformasjon finnes på OECDs hjemmesider.

Om OECDs retningslinjers relevans for norske bedrifter

Regjeringen forventer at alle norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette gjelder uavhengig av om selskapene er privat eller offentlig eid, og uavhengig om de har sin virksomhet i Norge eller i andre land.

Åpenhetsloven (Prop. 150 L (2020–2021) - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) ble nylig vedtatt av Stortinget. Loven lovfester at større virksomheter har en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.