Historisk arkiv

Skal vurdere landbasert oppdrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se om det skal være samme regelverk for landbasert oppdrett som for de tradisjonelle sjøanleggene.

- Det foregår nå en omfattende utvikling av teknologi, både i Norge og i utlandet, for produksjon av laks i lukkede enheter. Hvordan vi skal håndtere lukkede anlegg på land i et vekstperspektiv er noe vi ønsker å få utredet nærmere, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Landbaserte anlegg som driver matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret er i dag omfattet av kravet om akvakulturtillatelse på lik linje med dem som driver tradisjonelt merdoppdrett i sjø – inklusive antallsbegrensning og mulighet for staten til å ta vederlag ved tildeling av nye tillatelser.

Den eksterne arbeidsgruppen skal utrede hvilken betydning det bør ha at landbasert oppdrett foregår helt eller delvis på privat grunn – og om dette bør innebære at det åpnes for å tildele løpende og vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett, eventuelt et begrenset antall årlige tillatelser.

Arbeidsgruppen skal særlig vurdere de økonomiske konsekvensene av eventuelle forslag for den eksisterende lakse- og ørretnæringen i Norge. Arbeidsgruppens rapport skal være ferdig 15. januar 2015, og innarbeides i den kommende stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen.

Følgende medlemmer er oppnevnt til arbeidsgruppen:

- Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet (leder)
- Kristin Vassbotten, Fiskeridirektoratet
- Heidi Hansen, Miljødirektoratet
- Inger Eithun, Mattilsynet
- Otto Andreassen, Nofima
- Frank Asche, Universitetet i Stavanger
- Frode Reppe, Norske sjømatbedrifters landsforening
- Jon Arne Grøttum, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening