Historisk arkiv

Endring i Fjordlinjeforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings – og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen. Endringen er en oppfølging av forslag om størrelsesbegrensninger for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene, som departementet sendte på høring i slutten av september.

Bakgrunnen for høringen var forslag fra Fjordfiskenemnda om at de midlertidige unntakene fra det generelle forbudet mot å fiske med fartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene skulle begrenses til å gjelde fartøy under visse lengdegrenser.

Det generelle forbudet har sitt utspring som ett av tiltakene i oppfølgingen av kystfiskeutvalgets arbeid, som Stortingets flertall sluttet seg til i 2012. Intensjonen bak forbudet er at lokal flåte med mindre fartøy skal kunne nyttiggjøre lokale fjordressurser uten for sterk konkurranse fra større fartøy, samt å sikre en bærekraftig høsting av sårbare fjordressurser.

Høringsinnspillene viser at det er delte meninger om bruken av fjordlinjer som reguleringsverktøy og fartøystørrelsens betydning for fangsteffektivitet og fiskepress i fjordene. Havforskningsinstituttet er imidlertid klar på at det er behov for slike reguleringer.

Nærings- og fiskeridepartementet følger i hovedsak opp de lengdegrensene som ble foreslått i høringsnotatet. Som varslet i høringen har imidlertid departementet sett behov for å fastsette en dispensasjonshjemmel som gir Fiskeridirektoratet adgang til åpne for fiske innenfor fjordlinjene for bestemte fiskerier, fartøygrupper, områder og perioder, når dette vurderes å være forsvarlig og nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket. I slike tilfeller vil man innhente Havforskningsinstituttets vurderinger. Dette gir forvaltningen en fleksibilitet til å se an fiskens vandringsmønster og utviklingen i fiskeriene, slik at en mest mulig rasjonell gjennomføring av fisket kan tilstrebes når det ellers vurderes å være forsvarlig ut fra biologiske hensyn. 

Med en slik dispensasjonsadgang etablert, har departementet fastsatt den øvre fartøystørrelsen for unntaket i notfisket etter sild til 21 meter. Dette på bakgrunn av Havforskningsinstituttets vurderinger. Instituttet er bekymret for at en større lengdegrense kan gi for høyt fiskepress på kystnær sildeyngel og lokale sildebestander.

Det fastsettes videre en øvre lengdegrense på 28 meter for unntaket i makrellfisket fra Troms og sørover. For unntaket i fisket med konvensjonelle redskaper (andre enn snurrevad, etter andre fiskeslag enn torsk), fastsettes det en øvre lengdegrense på 21 meter, og for unntaket i seinotfisket en øvre lengdegrense på 28 meter. For øvrig videreføres unntakene for fiske med reketrål og med teiner etter kongekrabbe.

Departementet vil påpeke at dette er en løsning som skal gjelde inntil videre, og at det derfor ikke settes noen utløpsdato i forskriften. Fjordfiskenemnda har understreket at de forslagene som ble fremlagt våren 2014 var ment som midlertidige, og at spørsmålenevil bli undergitt en grundigere behandling. Departementet vil vurdere nye forslag fra Fjordfiskenemnda når dette foreligger.  

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fiske i sjøen