Historisk arkiv

Foreslår fiskeriforbud for utlendinger inn i havressursloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringa vil tydeleggjere at fiskeriforbodet framleis gjeld overfor utlendingar og at fisken høyrer til fellesskapet i Noreg.

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høyring forslag om å flytte reglar som avgrensar fiskeriaktiviteta  til dei som ikkje er norske statsborgarar eller likestilte med norske statsborgarar frå fiskeriforbodslova til havressursslova.

Formålet med endringa er å forenkle regelverket og å gi paragrafane i den tidlegare fiskeriforbodslova det same sanksjonssystemet som gjeld for havressursslova.

Høyringa finn du her