Historisk arkiv

Regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

-Reguleringen for de minste fartøyene i 2017 vil gi mer forutsigbarhet for de enkelte, som kan bidra til mer ro i fisket og tilrettelegge for bedre utnyttelse av varierende tilgjengelighet av torsk i ulike områder, sier statssekretær Ronny Berg.

I 2017 reguleres fartøy i kystflåtens fiske etter torsk med hjemmelslengde under 11 meter med garanterte fartøykvoter fra årets start, tilsvarende som fartøygruppene med større hjemmelslengde.. Det er for denne gruppen lagt inn 26 % overregulering på de garanterte kvotene, med halv overregulering til fartøy med største lengde mellom 11 og 13 meter og kvart overregulering til fartøy mellom 13 og 15 meter. Fartøy med største lengde over 15 meter får ikke ta del i overreguleringen. Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter reguleres med fartøykvoter uten overregulering.

- Fiskeridirektoratet vil følge nøye med på utviklingen i fisket ut over året, for å justere reguleringen og eventuelt legge maksimalkvotetillegg på toppen av de garanterte kvotene dersom fisketakten tilsier at det er formålstjenlig for å sikre tilførsel av råstoff og at gruppekvoten blir fisket av fartøyene i gruppen, sier Berg.

Det er også i kystflåtens fiske etter sei, hvor fisket reguleres med maksimalkvoter og garanterte kvoter i bunn, lagt inn trinnvis reduksjon av overreguleringen i gruppen med hjemmelslengde under 11 meter. I denne gruppen får fartøy med største lengde mellom 11 og 15 meter halv overregulering, mens fartøy over 15 meter får kvart overregulering. Også for de større gruppene tildeles det maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn, og her gis det halv overregulering for fartøy med største lengde over største hjemmelslengde i angjeldende gruppe.  

I kystflåtens fiske etter hyse er kvotesituasjonen romslig og man ikke har funnet grunn til å stramme særskilt inn på overreguleringen.

For øvrig er reguleringen for 2017 i all hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget for 2016.

Som følge av kvotefleksibilitet på gruppenivå, kan endelige kvoter for 2017 ikke fastsettes før fangststatistikken for 2016 er komplett på nyåret i 2017. Kvoteenheter og dermed kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige, og Fiskeridirektoratet vil justere kvotene så snart dette er praktisk mulig. For å unngå at fartøy får lavere kvote etter en slik justering, tildeles 90 % av kvotene i alle fartøygrupper med virkning fra 1. januar.

Det ligger an til et overfiske av kystflåtens ferskfiskordning i 2016. Denne ordningen er primært av hensyn til landindustrien, og det har vært ønskelig å holde denne så romslig som mulig utover høsten. Det er derfor besluttet at overfisket på denne ordningen i 2016 skal belastet norsk totalkvote i 2017, før fordeling på gruppene.