Historisk arkiv

Staten har solgt aksjer i Entra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den 5. juni 2019 solgte staten om lag 20,3 millioner aksjer i Entra for 2,5 milliarder kroner. Statens eierandel gikk ned fra 33,4 prosent til 22,4 prosent. - Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har solgt 20 278 113 aksjer i Entra ASA. Dette tilsvarer om lag 11 prosent av aksjene i selskapet, og staten vil etter dette eie 41 090 780 aksjer i Entra ASA, tilsvarende 22,4 prosent av aksjene i selskapet. Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess. Prisen per aksje ble 123,5 kroner, og staten mottar totalt 2,5 milliarder kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer både eksisterende og nye aksjonærer fra Norge og fra utandet.

Entra-aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen i 2014 da det kom inn flere eiere.

Stortinget har over flere år fornyet en salgsfullmakt om å kunne selge inntil alle aksjene i Entra, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

- Vårt mål er å styrke det private eierskapet i Norge, og regjeringen har lenge vært tydelig på at vi ikke er langsiktig eier av Entra. Vi legger med dette til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i Entra, sier Isaksen.

ABG Sundal Collier ASA, Carnegie AS og UBS Europe SE har vært finansielle tilretteleggere for Nærings- og fiskeridepartementet ved planleggingen og gjennomføringen av transaksjonen. Wikborg Rein har vært departementets juridiske rådgiver. Som en del av vilkårene ved transaksjonen kan ikke staten selge ytterligere aksjer i Entra ASA i en periode på inntil 90 dager etter gjennomføringen av salget.

Fakta om Entra

  • Entra ASA er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er ledende innenfor kontoreiendom.
  • Entra ASA eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 92 eiendommer, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. 
  • Ved utgangen av første kvartal 2019 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på rundt 46,4 milliarder kroner.
  • Entra ASA ble notert på Oslo Børs i oktober 2014. Etter dette beholdt staten en eierandel på 49,9 prosent. Gjennom utdeling av bonusaksjer i oktober 2015 ble statens eierandel redusert til 49,7 prosent. Etter nedsalget i september 2016 ble eierandelen redusert til 33,4 prosent, og eierandelen er nå ved dette salget redusert ytterligere til 22,4 prosent.

Lenke til børsmelding

VIKTIG INFORMASJON

Offentliggjøring, publisering eller distribusjon av denne pressemeldingen kan være forbudt eller underlagt restriksjoner i enkelte jurisdiksjoner. Denne pressemeldingen er utarbeidet kun med det formål å informere og er ikke et tilbud om, eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer i Entra ASA eller andre verdipapirer eid av den norske stat i noen jurisdiksjon. 

Denne pressemeldingen er ikke, og er ikke en del av, et tilbud eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer i USA, Canada, Japan eller Australia eller i noen annen jurisdiksjon hvor et slikt tilbud eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer er forbudt etter gjeldende rett. Verdipapirene som omtales her er ikke, og kommer ikke til å bli, registrert i henhold til den til enhver tid gjeldende amerikanske Securities Act fra 1933 (”Securities Act”), eller i henhold til verdipapirlovgivningen i noen delstat eller annet territorium i USA eller i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning i Canada, Japan og Australia og får ikke tilbys eller selges til USA uten at de registreres, omfattes av et unntak fra, eller relaterer seg til en transaksjon som ikke omfattes av registreringsplikten i henhold til Securities Act og i henhold til gjeldende regler i enhver delstat og jurisdiksjon i USA. Det vil ikke bli fremmet noe offentlig tilbud på verdipapirene i USA, Canada, Japan eller Australia.

Denne pressemeldingen utgjør ikke et prospekt i henhold til Direktiv 2003/71/EF (som i tillegg til enhver implementering (lov, forskrift osv.) av dette direktivet i den respektive EU/EØS stat, heretter "Prospektdirektivet"). Den norske staten har ikke godkjent noe offentlig tilbud av aksjer eller rettigheter i noen EØS/EU-medlemsstat, og prospekt eller annet tilbudsdokument er ikke utarbeidet eller kommer ikke til å bli utarbeidet i forbindelse med den norske statens salg av aksjer i Entra ASA. Når det gjelder de enkelte medlemsstatene i EØS/EU som har implementert Prospektdirektivet (hver en "Relevant Medlemsstat"), har til dags dato ingen tiltak eller handling blitt utført for å tilby allmennheten aksjer eller rettigheter som krever at et prospekt skal offentligjøres i noen Relevant Medlemsstat. I enhver Relevant Medlemsstat er denne meldingen kun adressert og rettet til kvalifiserte investorer, i Prospektdirektivets betydning, i den Relevante Medlemsstaten. 

Denne pressemeldingen retter seg kun til (i) personer som befinner seg utenfor Storbritannia eller (ii) profesjonelle investorer som omfattes av artikkel 19(5) i den britiske loven om finansielle tjenester og markeder (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") eller (iii) "foretak med høy nettoverdi", og andre personer som denne meldingen lovlig kan formidles til og som omfattes av artikkel 49(2)(a) til (d) i Order (alle ovennevnte personer i (i), (ii) og (iii) i fellesskap kalt "relevante personer"). Personer som ikke er relevante personer skal ikke foreta seg noe basert på dette dokumentet og eller basere seg på dokumentet.

Verken den norske staten, ABG Sundal Collier ASA, Carnegie AS eller UBS Europe SE eller noen av deres nærstående har iverksatt tiltak som tillater, eller som er egnet til å tillate, et offentlig tilbud vedrørende aksjene i noen jurisdiksjon, eller besittelse eller distribusjon av denne pressemeldingen eller noe annet tilbuds- eller informasjonsmateriell vedrørende aksjene i noen jurisdiksjon der en slik handling ville være ulovlig. Personer som kommer i besittelse av denne pressemeldingen pålegges av den norske staten og de finansielle tilretteleggerne å gjøre seg kjent med og overholde slike restriksjoner.

De finansielle tilretteleggerne opptrer kun på vegne av den norske staten og ingen andre i forbindelse med salget og vil ikke behandle noen andre som klienter eller være ansvarlige overfor noen andre for den beskyttelse som gis den norske staten som klient av de finansielle tilretteleggerne eller for deres rådgivning i forbindelse med salget.