Historisk arkiv

Foreslår sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om "like vilkår"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

ESA mener Norge bryter med EØS-reglene om ulovlig statsstøtte ved at offentlige organer får skattefritak og har konkursimmunitet når de konkurrerer i samme marked som private aktører. Regjeringen vil løse saken med sektorvise tiltak fremfor generelle tiltak som kan slå uhensiktsmessig ut.

- Det foreslås dermed ingen generelle tiltak om utskilling av virksomhet til egne selskaper eller generelle regler om skatteplikt. Løsningen med sektorvis gjennomgang er forholdsmessig og målrettet, sier Iselin Nybø (V).

Det hender at offentlige og private aktører konkurrerer i det samme markedet. Dette kan være at videregående skoler i tillegg til den ordinære yrkesfaglige utdanningen for maritime fag tilbyr kommersielle sikkerhets- og beredskapskurs til fiskeri- og offshorenæringen, kommuner samler inn og håndterer næringsavfall i konkurranse med private eller at den kommunale etaten som kontrollerer drikkevannet i tillegg tilbyr andre laboratorietjenester på det åpne markedet.

Det offentlige (kommuner, fylkeskommuner, staten og helseforetakene) betaler i utgangspunktet ikke skatt og kan ikke gå konkurs. Dette kan gi dem en fordel når de tilbyr tjenester i konkurranse med private aktører. På bakgrunn av dette åpnet EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i 2013 en sak og ba i 2015 norske myndigheter vurdere å innføre en plikt til å skille ut denne type økonomisk aktivitet i selskaper som betaler skatt og kan gå konkurs.

Regjeringen er opptatt av at det skal være like konkurransevilkår for private og offentlige aktører når de opererer i samme marked, men mener at det å innføre en slik regel som ESA foreslo verken er ønskelig eller riktig. Det samme gjelder Hjelmeng-utvalgets anbefaling. Kartlegginger har avdekket at omfanget av økonomisk aktivitet er mindre enn tidligere antatt, og at problemet ikke er like stort og utbredt som tidligere antatt sett opp mot EØS-reglene om offentlig støtte.

 - Blant annet ser vi at mye av denne aktiviteten er knyttet til sektorer som allerede er regulert for å tilpasse seg kravene i EØS-retten, og at større økonomisk aktivitet ofte er utskilt i selskaper som betaler skatt og kan gå konkurs, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen foreslår derfor ikke en generell regulering av skatteplikt eller krav om separate regnskap, men en sektorgjennomgang med sikte på regulering av de aktivitetene og sektorene der det er behov.

Det skal gjøre at svømmehallene på skolene fremdeles kan være åpne på kveldene og helgene til rimelige priser, og at det er mulig for kommunene å leie ut en asfalthøvler eller andre lignende gjenstander til innbyggerne. Men det betyr også at det kan komme nye reguleringer på enkelte store områder som håndtering av næringsavfall, parkering og bredbånd. 

 - Vi mener det kan slå uheldig ut for tjenestetilbudet i kommunene og fylkeskommunene dersom det settes inn tiltak som gjelder økonomiske aktiviteter i alle offentlige organer. Ved å tilpasse tiltakene til hver enkelt sektor, kan kommunene fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne uten store omkostninger. Vi mener dette også er samfunnsøkonomisk mer lønnsomt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen har i brev til ESA av 3. mai 2021 foreslått denne løsningen, og legger opp til dialog med ESA fremover om hvilke sektorer og aktiviteter som skal være del av denne sektorgjennomgangen.

Fakta og bakgrunn om saken

Svarbrevet til ESA:

Ex-officio investigation of the corporate income tax exemptions and public sector guarantees (pdf-format)

Rapportene fra Oslo Economics:

Bakgrunn

På bakgrunn av flere enkeltsaker og henvendelser om ulike konkurransevilkår mellom private og offentlige aktører, åpnet ESA i 2013 en sak mot Norge som handlet om det generelle skattefritaket for offentlig sektor (kommuner, fylkeskommuner, staten og helseforetakene). Saken ble senere utvidet til å gjelde den generelle konkursimmunitet og ubegrensede garantiene for de samme offentlige aktørene, som følger av at offentlige organer etter norsk rett ikke kan slås konkurs. ESA hevdet det kunne være brudd på reglene om offentlig støtte f.eks. når staten eller kommunene konkurrerte mot private aktører som betaler skatt og kan gå konkurs. Det var derfor ikke "konkurranse på like vilkår". ESAs forslag til løsning fra 2015 var å innføre en plikt til å skille ut økonomisk aktivitet i selskaper som betaler skatt og kan gå konkurs.

Saken har reist viktige og prinsipielle spørsmål for Norge. Det har vært behov for grundige vurderinger og krevende avveininger. Saken har derfor blitt utredet i flere omganger, både gjennom Hjelmeng-utvalget og etterfølgende rapporter. Arbeidet handlet også om å kartlegge den økonomiske aktiviteten til offentlige myndigheter.

Oslo Economics avdekket i delrapporten fra 2019 at omfanget av økonomisk aktivitet er mindre enn tidligere antatt, og at problemet ikke er like stort og utbredt sett opp mot EØS-reglene om offentlig støtte. Blant annet var mye av aktiviteten knyttet til sektorer som allerede er regulert for å tilpasse seg EØS-retten. Større økonomisk aktivitet er ofte også allerede utskilt i selskaper som betaler skatt og kan gå konkurs. Oslo Economics anbefalte i den siste delrapporten fra 2020 å lage en generell tilnærming med høye terskler.

Regjeringen har i brev til ESA foreslått å regulere de aktivitetene og sektorene hvor det er behov for det, og legger opp til dialog med ESA om hvilke sektorer og aktiviteter som skal være del av denne sektorgjennomgangen.