Historisk arkiv

Kompensasjonsordningen trappes ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil få et mindre omfang enn tidligere. Etter hvert som samfunnet gradvis åpnes opp igjen og aktiviteten i næringslivet øker, vil behovet for statlig støtte til næringslivet gradvis avta.

– Aktiviteten i økonomien har tatt seg kraftig opp de siste månedene. Etter hvert som regjeringens gjenåpningsplan gjennomføres, vil bedriftene som har vært rammet også gradvis kunne øke aktiviteten til et mer normalt nivå. Det er fortsatt bransjer som sliter med ettervirkninger av pandemien og kompensasjonsordningen vil derfor vare ut oktober, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endrer kravene for støtte

Kompensasjonsordningen vil vare ut oktober 2021, men i en ytterligere nedtrappet versjon i tilskuddsperioden september/oktober 2021.

Terskelen for omsetningsfall heves fra 30 til 40 prosent for å bedre kunne målrette støtten mot de bransjene og bedriftene som fortsatt har behov for kompensasjon.

Videre justeres beregningsformelen. De faste, uunngåelige kostnadene skal nå multipliseres med omsetningsfallet i prosent, minus 40 prosentenheter, i stedet for et fratrekk på 30 prosentenheter som i dag. Den såkalte justeringsfaktoren i beregningsformelen holdes uendret.

Endringene i regelverket forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA)

Følger opp revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021 foreslo regjeringen å forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet i to tomånedersperioder. Det vil si at ordningen også gjelder for juli/august og september/oktober, men i en nedtrappet versjon som gir sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten.

Regjeringen ba samtidig om fullmakt fra Stortinget til å avvikle ordningen etter én tomånedersperiode dersom gjenåpningen av samfunnet har kommet tilstrekkelig langt på nasjonalt nivå. Det ble også foreslått at maksimal støtte per måned reduseres fra 40 til 10 millioner kroner fra september og bedt om fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for å styrke insentivene til aktivitet ytterligere, dersom ikke ordningen avvikles. Stortinget ga sin tilslutning til regjeringens forslag i forbindelse med behandlingen av RNB 2021 16. juni 2021.