Historisk arkiv

Staten har solgt seg helt ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

29. april 2021 solgte staten 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture for 563 millioner kroner og 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind for 215 millioner kroner, totalt 778 millioner kroner. Staten har med dette solgt seg helt ut av begge selskapene.

– Regjeringen har vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Aksjene har hatt en svært god verdiutvikling siden børsnoteringene i august 2020, og jeg anså nå at tiden var god for et salg, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har solgt 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture AS og 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind AS. Dette tilsvarer henholdsvis 5,85 prosent og 4,88 prosent av aksjene i selskapene, og staten har med dette solgt seg helt ut av selskapene. Salgene ble gjort gjennom auksjonsprosesser.

For Aker Carbon Capture ble prisen per aksje 17,0 kroner, og staten mottar 563 millioner kroner for aksjene. For Aker Offshore Wind ble prisen per aksje 6,5 kroner, og staten mottar [215] millioner kroner for aksjene. Totalt mottar staten 778 millioner kroner for aksjene.

Verdien av statens aksjeposter har økt kraftig etter at selskapene ble skilt ut av Aker Solutions ASA og børsnotert i august 2020. Stortinget godkjente i desember 2020 en fullmakt for salg av selskapene.

– Vårt mål er å styrke det private eierskapet i Norge, og regjeringen har vært tydelig på at vi ikke er en langsiktig eier av Aker Carbon Capture eller Aker Offshore Wind. Staten har en liten aksjepost i disse selskapene og har dermed begrenset innflytelse og påvirkningsmulighet. Vi legger med dette til rette for at en økt andel private aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i selskapene, sier Nybø.

Nordea Bank Abp, filial i Norge, og Pareto Securities AS har vært finansielle tilretteleggere for Nærings- og fiskeridepartementet ved planleggingen og gjennomføringen av transaksjonene. SANDS Advokatfirma har vært departementets juridiske rådgiver.

Fakta om Aker Carbon Capture

  • Aker Carbon Capture AS er et teknologiselskap spesialisert på karbonfangst.
  • Selskapet tilbyr standardiserte karbonfangstsanlegg i ulike størrelser basert på patentert teknologi til et bredt spekter av industrielle aktører.
  • Aker Carbon Capture AS har inngått samarbeidsavtaler med flere industrielle aktører, samt signert kontrakter for levering av karbonfangstanlegg i Brevik og Twence.
  • Aker Carbon Capture AS ble skilt ut fra Aker Solutions ASA og notert på Euronext Growth i august 2020. Gjennom sitt eierskap i Aker Kværner Holding ASA ble staten tildelt utbytteaksjer som resulterte i en eierandel på 5,85 prosent.

Lenke til børsmelding

Fakta om Aker Offshore Wind

  • Aker Offshore Wind AS utvikler flytende vindparker på dypt vann både i Norge og internasjonalt.
  • Selskapet har i dag to utviklingsprosjekter i Sør-Korea og USA i porteføljen, samt prospekter i Norge og Skottland.
  • Aker Offshore Wind AS ble skilt ut fra Aker Solutions ASA og notert på Euronext Growth i august 2020. Gjennom sitt eierskap i Aker Kværner Holding ASA ble staten tildelt utbytteaksjer som etter en senere emisjon ga staten en eierandel på 4,88 prosent.

Lenke til børsmelding