Historisk arkiv

Staten reforsikrer garantier for små og mellomstore pakkereisearrangører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ordningen skal bidra til at det opprettholdes et tilstrekkelig tilbud av garantier, slik at pakkereisearrangører fortsatt kan markedsføre og selge pakkereiser.

Næringsminister Iselin Nybø utendørs
Næringsminister Iselin Nybø (V)

Den norske ordningen for risikoavlastning av pakkereisegarantier ble i går vedtatt av Stortinget. Ordningen er godkjent av EFTA-landenes overvåkningsorgan (ESA).

–Det er ingen tvil om at denne bransjen er hardt rammet av pandemien. Mange av pakkereisearrangørene har knapt hatt omsetning på over et år. Med denne ordningen vil staten bidra til at mangel på garanti ikke står i veien for at pakkereisearrangørene får sendt folk på reiser, når smittevernreglene igjen tillater det, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen innebærer at staten i en periode vil overta halvparten av bankenes og forsikringsselskapenes risiko for tap på garantier som skyldes konkurs hos små og mellomstore pakkereisearrangører, mot 35 prosent av premieinntektene knyttet til slike garantier.

Regjeringen foreslo i Prop. 107 S (2020-2021) å opprette en midlertidig ordning for risikoavlastning av garantier som banker og forsikringsselskaper har stilt til Reisegarantifondet på vegne av små og mellomstore pakkereisearrangører.

– Formålet med ordningen er å redusere garantistenes risiko, slik at de er villige til å fortsette og tilby garantier til dette segmentet av pakkereisearrangører, sier Nybø.

Ordningen skal forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). GIEK kan inngå risikoavlastningsavtaler ut 2021, og kan gi risikoavlastning med varighet ut 2022.

Pakkereisearrangører er pålagt å stille garanti til Reisegarantifondet for alle pakkereiser de selger. Garantiene skal sikre at forbrukere får tilbakebetalt forskudd i tilfelle pakkereisen ikke blir gjennomført på grunn av konkurs hos pakkereisearrangøren. Garantien skal også sikre hjemtransport dersom konkurs inntreffer i løpet av reisens gjennomføring.