Historisk arkiv

Regjeringen vil opprette nytt investeringsfond i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Store deler av Norges nasjonalformue ligger i nord. Her finner vi verdifulle naturressurser som gjennom tiden har hatt stor betydning for utviklingen av det Norge vi har i dag.

I dag er Nord-Norge en av landets mest skapende og bærekraftige landsdeler. Mange år med økonomisk fremgang, lav arbeidsledighet og fremtidsrettede næringer gjør Nord-Norge til mulighetenes landsdel, og skaperkraften er stor.

Men, mulighetene er der til å skape enda mer.

Derfor ønsker regjeringen å opprette et investeringsfond i Nord-Norge som skal forbedre kapitaltilgangen og legge grunnlaget for ny virksomhet og utvikling i nord.

Måten å se det på, er at akkurat som økosystemene i naturen i nord er unike, og utgjør en formidabel ressurs, så er finnes det også grunnlag for et unikt økosystem for næringsutvikling i nord. Kompetansen blant folk er nært knyttet til naturressursene, ideene er koblet direkte på mulighetene som er der. Det som har manglet er tilgang på kapital. For det vi vet er at kort reisevei mellom ideer, kompetanse og kapital, kan være utslagsgivende for å realisere mulighetene.

Målet er altså å sørge for en nærhet mellom mulighetene og midlene. Det handler om interaksjon  - om nært samarbeid mellom folk som vil satse på utvikling og virksomhet, og kompetent kapital i fondet.  Derfor kan et investeringsfond som er dedikert til å skape utvikling og ny virksomhet i Nord Norge, men åpent for alle bransjer, fungere som katalysator for at utviklingen skal skyte ytterligere fart.   

Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, der staten skal gå inn med inntil 50 prosent av kapitalen. Så snart de statlige midlene har utløst like stor privat kapital, vil regjeringen vurdere å øke statens bidrag til fondet med ytterligere 200 millioner kroner.

Regjeringen ønsker at Investinor skal forvalte den statlige delen av eierskapet og lyse ut forvaltningen av fondet. Det skal velges en privat forvalter som vil ta investeringsbeslutninger, drive aktiv forvaltning og være ansvarlig for å sikre tilstrekkelig privat kapital til fondet.  Den private forvalteren skal i samarbeid med eierne velge hvor i Nord-Norge fondet skal ligge og formålet med fondet er å investere i bedrifter og prosjekter som skaper utvikling, virksomhet og arbeidsplasser i Nord-Norge. Eierne av fondet definerer i felleskap nærmere innretning og mandat for fondet.

Bakgrunnen for denne satsningen er at regjeringen ser at nye muligheter har åpnet seg. Private investorer melder om at det finnes tilstrekkelig privat kapital i landsdelen til å oppnå den ønskede fordelingen. Og det hersker ingen tvil om at det finnes stor tilgang på kompetanse og prosjekter som kan dra nytte av tiltaket.

Selv om næringsutviklingen i nord har skutt fart allerede, er det på det rene at tilgang på kapital kan gi utviklingen et nytt gir. Å få i gang nye investeringer i Nord Norge er viktig for Norges vei ut av Korona-krisen, siden landsdelen kan og må spille en vesentlig rolle på veien mot et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn.

Både den rollen vi vet at havet må spille for den globale mattilgangen i fremtiden, de unike natur- og kulturopplevelsene reiselivet vil berike folk fra hele verden med, og den rollen industrien i Nord vil spille som bærekraftig produsent av byggesteiner til det grønne skiftet, betyr at Nord-Norge fremstår som et springbrett til fremtiden.
Det er selve spranget vi nå legger til rette for ved å etablere et dedikert investeringsfond.