Historisk arkiv

- Petroleumsnæringen er en vekstmotor for Midt-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Orkangerkonferansen i Sør-Trøndelag. Han understreket petroleumssektorens betydning for Midt-Norge.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Orkangerkonferansen i Sør-Trøndelag. Der vektla han spesielt petroleumssektorens betydning for Midt-Norge.

- I dag er 250.000 personer sysselsatt direkte eller indirekte i petoleumsnæringen - fra Agderfylkene i sør til Finnmark i nord.  Det ikke så mange vet er at 20.000 er sysselsatte i leverandørindustrien her i Midt-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Han snakket om status for flere prosjekter i Norskehavet, men tok også opp kostnadsutfordringen som bransjen møter i dag.

- Kostnadene må holdes under kontroll. Dette er helt avgjørende for at verdiskapingen skal bli så høy som mulig. Jeg er derfor opptatt av tiltak som gir gevinst både gjennom bedre fortjeneste per fat, og ved at en større del av ressursene blir lønnsomme å utnytte, sier Tord Lien.

Les talen til statsråd Tord Lien her.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet på Orkangerkonferansen. (OBE/OED)