Historisk arkiv

Endret konsesjonsgrense for vindkraftanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Nå kan kommunene behandle søknader om småskala vindkraftanlegg.

Nå kan kommunene behandle søknader om småskala vindkraftanlegg.

- Regjeringen legger til rette for at mindre vindkraftanlegg, som i dag konsesjonsbehandles etter energiloven, kan behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven. Som jeg redegjorde for tidligere i år endres energilovforskriften slik at kommunene fra 1. januar 2015 kan behandle søknader om små vindkraftanlegg inntil 1 MW per prosjekt, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

Energilovforskriften fastsetter konsesjonsplikt for elektriske anlegg med spenning over 1 kV vekselstrøm. Denne grensen gjelder generelt. Det har til nå ikke vært noen egen konsesjonsgrense for vindkraft og vindturbiner.

Forslaget til endring i energilovforskriften har vært på høring og høringsdokumentene, med alle mottatte innspill er tilgjengelig på departementets hjemmesider. Forskriftsendringen er nå vedtatt og vil tre i kraft fra 1. januar 2015.

Endringen innebærer at utbygging av vindkraftanlegg med installert effekt inntil 1 MW behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven. Grensen gjelder samlet installasjon i et anlegg og ikke for hver enkelt vindturbin. Antall vindturbiner begrenses til maksimalt fem innenfor hvert prosjekt.

Olje- og energidepartementet har i samarbeid med andre berørte departementer utarbeidet en veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg. Denne veilederen vil være et verktøy for både den som søker om utbygging og for kommunene som behandler sakene. Veilederen vil bli publisert innen kort tid.

Forskriftsvedtaket er sendt til lovdata for kunngjøring, og vil være tilgjengelig her.

Høringsdokumentene kan leses her.