Høring - Forslag til endring i energilovforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2014

Vår ref.: 09/2355

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i energilovforskriften på høring. Samtidig sendes også veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg på høring.

Veilederen og høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049

Departementet viser til tidligere høringsnotat av 7. desember 2012 der det ble foreslått en konsesjonsgrense på 500 kW for vindkraftverk, og foreslår å øke denne konsesjonsgrensen til 1 MW. Departementet ønsker å legge til rette for at mindre vindkraftverk, som i dag konsesjonsbehandles etter energiloven, kan behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven. Det tidligere notatet er tilgjengelig på departementets sider under Dokumenter/Høringer/Saker til behandling.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endringer-i-energil.html?id=709497

Høringsfristen er 25. september 2014. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til førstekonsulent Mari Andrea Moland (22 24 63 55), eller førstekonsulent Ingrid Ueland (22 24 63 16).

 

Med hilsen                                                                        

  

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Mari Andrea Moland

                                                                                          førstekonsulent

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Samtlige kommuner

Sametinget

 

 

Den norske advokatforeningen

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & It forbundet

Energi Norge

Enova SF

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvisturvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturviterforbundet (NaFo)

NHO                      

Nord Pool Spot

Norges Bondelag

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund                                                                                                               

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Skogeierforbund

Norsk Industri

Norsk Energi

Norwea

Norske energibrukers forening

NTNU, Fakultetet for Naturvitenskap og teknologi

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

Turistforeningen (DNT)

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye

WWF

ZERO

Til toppen