Historisk arkiv

Forskriftsendring legger til rette for bedre utnyttelse av strømnettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i forskriften om nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften) som legger til rette for bedre utnyttelse av strømnettet. Forskriftsendringen gjør det mulig å inngå avtaler med vilkår om utkobling. Dette kan bidra til at aktører kan få raskere tilknytning til nettet, og at man unngår investeringer i økt nettkapasitet.

- Denne endringen gir nettselskapene et nytt verktøy og legger til rette for at nettselskapene kan utnytte nettet sitt bedre. Det kan bidra til å unngå utbygging av strømnett, samt raskere og rimeligere tilknytning for kunden, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Forskriftsendringen trer i kraft 15. april 2021 og innebærer at nettselskap og forbrukskunder kan inngå avtaler om tilknytning til strømnettet med vilkår om utkobling eller reduksjon i strømforsyningen.

- Denne forskriftsendringen vil kunne bidra til mer effektiv bruk av strømnettet, og det ganske raskt. Vi ser at nettkapasitet og ledetid på nett får stor oppmerksomhet for tiden. Dette er viktige temaer som også vil omtales i den kommende stortingsmeldingen om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser, sier Tina Bru.

Forslaget har vært på høring med frist 2. desember 2020. Det kom inn 44 høringssvar, og samtlige høringsinstanser var positive til hensikten med forskriftsendringen.

Se forskriftsendringen her: Lovdata.

 

I tillegg til omtalen i høringsnotatet vil departementet komme med noen presiseringer:

Frivillig løsning, ingen kompensasjon

Nettselskapene har plikt til å tilknytte forbruk på samtlige nettnivåer. Tilknytningsplikten omfatter om nødvendig en plikt til å planlegge, søke konsesjon og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold, slik at det så snart som mulig blir driftsmessig forsvarlig å tilknytte forbruket. Det er i Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) omtalt at uttakskunder kan knyttes til nettet tidligere dersom nettselskapet og forbruker kommer til en midlertidig avtale i den perioden hvor det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet, men hvor alternative tiltak kan gjøre tilknytning driftsmessig forsvarlig og ikke medfører problemer for eksisterende kunder.

Det er ikke foreslått noen endringer i tilknytningsplikten som følger av energiloven §§ 3-3 og 3-4. Dette innebærer at uttakskundens rett til full tilknytning består. Uttakskunden må samtidig være forberedt på å betale anleggsbidrag etter gjeldende regler. Etter departementets syn er tilknytningsplikten etter energiloven ikke til hinder for at nettselskap og uttakskunde som et alternativ til full tilknytning, kan inngå permanente avtaler med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket.

I Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) er det oppstilt begrensninger for når nettselskap og forbruker kan inngå midlertidige avtaler i påvente av full tilknytning. Dette innebærer at partene ikke står fritt til å inngå tilsvarende permanente avtaler. Etter departementets syn er det også grunn til å trekke opp de nærmere rammene for inngåelsen av mer permanente avtaler med vilkår om utkobling eller redusert strømforsyning.

Departementet presiserer at muligheten for tilknytning med permanente vilkår etter forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) §§ 3-1 og 3-2 skal være en frivillig løsning som avtales mellom nettselskapet og uttakskunden. Det skal ikke gis kompensasjon til uttakskunden ved utkobling eller reduksjon i strømforsyningen i tråd med avtalen, ettersom alternativet til en slik avtale er full tilknytning med anleggsbidrag. At det er en frivillig løsning, innebærer at verken nettselskapet eller uttakskunden ensidig kan kreve tilknytning med permanente vilkår om utkobling.

 

Forholdet til systemansvarlig og overliggende nettselskap

Forskriften gjør ingen endringer i systemansvarligs rolle, og det er fortsatt kun systemansvarlig som etter forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 21 kan gi pålegg om installasjon av systemvern i regional- og transmisjonsnettet.

Generelt må alle avtaler om tilknytning med permanente vilkår være utformet på en slik måte at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig og ikke medfører problemer for eksisterende kunder, og dette er det nettselskapets ansvar å sørge for. Dette innebærer at avtalen må være avklart med overliggende nettselskap. For å ivareta hensynet til driften må også innholdet i slike avtaler på forhånd avklares med systemansvarlig. Dette er særlig viktig dersom nettselskapet ønsker å bruke automatiske løsninger for å koble ut det avtalte forbruket, eller det er større forbruk som skal ha vilkår om utkobling. I slike tilfeller kan utkobling få konsekvenser for systemansvarliges avveininger knyttet til bruk av andre tiltak i driften. Avtalene og løsningene må utformes på en måte som ikke får negativ innvirkning på driften av det samlede kraftsystemet. Departementet legger til grunn at Statnett som systemansvarlig utarbeider rammer for sin håndtering av slike avtaler, jf. fos § 23 om opplysningsplikt.

 

Innholdet i avtalen

I departementets høringsnotat av 2. september 2020 ble det fremhevet at avtalen mellom nettselskapet og uttakskunden skal angi i hvilke konkrete tilfeller en utkobling eller reduksjon i forbruket, kan skje. Departementet presiserer at det må tydelig fremgå i avtalene i hvilke spesifikke situasjoner som er omfattet, hvor lang varighet og i hvilket omfang en utkobling eller reduksjon i forbruket kan finne sted.

Ordningen med tilknytning med permanente vilkår og ordningen med utkoblbar tariff er to ulike ordninger. En kunde kan ha begge disse to ordningene, dersom nettselskapet tilbyr det. Som eksempel vil regelverket om KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikke-levert energi) gjelde som i dag for utkoblinger som ikke skyldes forhold som er direkte avtalt i vilkårene for tilknytning. En kunde tilknyttet på vilkår har fulle rettigheter og plikter etter regelverket, med unntak av de konkrete begrensningene som følger av avtalen.

Nettselskapene skal påse at forbrukskundene er godt informert om konsekvensene, inkludert risiko for strømutfall, før inngåelse av slike avtaler. Dette er særlig viktig for forbrukskunder som ikke er kjent med reguleringen av sektoren. Etter departementets syn kan tilknytning med permanente vilkår være et godt tiltak for eksempelvis uttakskunder som har egen reserveforsyning. Tiltaket er mindre egnet for uttakskunder som i liten grad tåler å bli koblet ut eller få restriksjoner på maksimalt forbruk.

Dersom en kunde som har fått tilknytning på vilkår på et senere tidspunkt ønsker tilknytning uten vilkår, og dette fører til behov for investeringer i nettet, skal nettselskapet kreve anleggsbidrag etter gjeldende regelverk. En eventuell rett for nettselskapet til å si opp avtalen, inkludert mulighet til å kreve inn anleggsbidrag, bør fremgå tydelig av selve avtalen.