Historisk arkiv

Reviderte konsesjonsvilkår i Auravassdraget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er i statsråd onsdag 23. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Aurareguleringen. Det opprettes også et fond på 10 mill. kroner til undersøkelser og tiltak for villreinbestanden i området.

Auravassdraget ligger i Molde, Sunndal og Lesja kommuner og er regulert til kraftproduksjon. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden i vassdraget.

Det pålegges ikke minstevannføring, men det innføres moderne konsesjonsvilkår slik at det kan gjennomføres fysiske tiltak for å bedre gyte- og oppvekstsvilkårene for laks. Slike tiltak kan for eksempel være harving av elvebunnen eller utlegging av gytegrus.

I Aura har minstevannføring vært ønsket av kommunene for å bedre forholdene for laks og sjøørret. En eventuell reduksjon av vannslippet for å oppnå vesentlige forbedringer av forholdene for laks vil imidlertid gi så store krafttap at det ikke veies opp av de mulige positive virkningene.

- Vannkraften er ryggraden i kraftsystemet vårt. Et eventuelt minstevannslipp vil påvirke Aura kraftverks mulighet til å yte fleksibilitet, og her er det viktig å bevare denne fleksibiliteten, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Etableringen av Aursjømagasinet har medført at trekkrutene for villrein har blitt oversvømt og tilgangen til viktige beiteområder er redusert. Det er en klar sammenheng mellom vassdragsreguleringen og påvirkningen på villreinen i området. Det opprettes derfor et villreinfond på 10 mill. kroner som kan brukes på undersøkelser og tiltak av hensyn til villreinbestanden i Snøhetta. Fondet skal forvaltes i samarbeid mellom kommunene, NVE, miljømyndighetene og Statkraft.

Se kongelig resolusjon om saken her.