Historisk arkiv

Reviderte konsesjonsvilkår i Hemsilvassdraget bedrer forholdene for fisk og villrein

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er i statsråd onsdag 23. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Hemsilvassdraget. Det opprettes også et fond på 2 mill. kroner for undersøkelser og tiltak for villreinbestanden i området.

Hemsilvassdraget ligger i Hemsedal, Ål og Gol kommuner og er regulert til kraftproduksjon. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden.

Det pålegges minstevannføring fra Eikredammen og Flatsjø, men ikke fra Lauvdøla og Dyrgja. Det pålegges heller ikke magasinrestriksjoner i Gyrinos-Flævatn. Det innføres moderne standardvilkår, hvilket betyr samme vilkår som for nye konsesjoner.

- Slipp av minstevannføring nedstrøms Eikredammen vil bedre forholdene for fisk, landskap og friluftsliv i Hemsila, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Etableringen av Gyrinos-Flævatn-magasinet har medført at trekkrutene for villrein har blitt oversvømt, og tilgangen til viktige beiteområder er redusert. Det er en klar sammenheng mellom vassdragsreguleringen og påvirkningen på villreinen i Nordfjella. Det opprettes derfor et villreinfond på 2 mill. kroner som kan brukes på undersøkelser og tiltak av hensyn til villreinbestanden. Fondet skal forvaltes i samarbeid mellom kommunene, NVE, miljømyndighetene og regulanten.

Se kongelig resolusjon om saken her.