Historisk arkiv

Konsesjon til kraftutbygging i Ullsfjorden i Troms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

55/2015

Troms Kraft Produksjon AS har i dag fått tillatelse til å bygge Stordal kraftverk i Ullsfjorden i Tromsø kommune. Samtidig får Skognes og Stordalen Kraftlag AS tillatelse til å bygge Ritaelva kraftverk og Sveingard kraftverk. Samlet utbygging vil gi en årsproduksjon på om lag 135 gigawattimer (GWh), som tilsvarer det årlige forbruket for nærmere 7.000 husstander.

Troms Kraft Nett AS får tillatelse til å bygge en 132 kV kraftledning fra Steinnes transformatorstasjon til Skarmunken koblingsanlegg i forbindelse med utbyggingen av prosjektene.

- Kraftverkene blir samlet sett ett av de større vannkraftanlegg som har fått konsesjon de siste årene. Utbyggingen vil gi mer fornybar og regulerbar kraft i Troms. Regulerbar vannkraft gir mulighet til å styre kraftproduksjonen på en måte som gir bedre forsyningssikkerhet året rundt. Slik bidrar disse prosjektene både til regjeringens mål om mer fornybar kraftproduksjon, og målet om bedre forsyningssikkerhet, sier olje-og energiminster Tord Lien.

I behandlingen av prosjektene er de samfunnsmessige fordelene ved utbyggingen veid opp mot de negative virkningene. Det er foreslått en rekke avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene av inngrepet for biologisk mangfold, landskap og reindrift.

I forbindelse med konsesjonen til Stordal kraftverk gis det samtidig tillatelse til regulering av Meahccevákkejávri og Store Rieppevatn, til overføring av Turrelva til Meahccevákkejávri og av bekk fra Sieiddevatnet til Store Rieppevatn. For Ritaelva og Sveingard kraftverk gis det samtidig tillatelse til å regulere Fjerdedalsvatn og Sveingardvatnet/Stordalvatnet.

Søknaden til Troms Kraft Produksjon AS om utbygging av Skognesdalen kraftverk og Steinnes kraftverk er avslått. Det samme er søknadene fra Skognes og Stordalen Kraftlag AS om utbygging av Rieppeelva kraftverk og Stordal kraftverk, og søknadene fra Småkraft AS om utbygging av Turrelva kraftverk I og II.

Kart_Konsesjon_Ullsfjorden.pdf

Departementet har også opprettholdt Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak om avslag til Sennedalselva kraftverk i Troms fylke. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 10,4 GWh. Departementet har lagt stor vekt på at tiltaket vil komme i konflikt med en viktig flyttlei for reindrift.