Historisk arkiv

Nye, store muligheter for Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Utlysning av 23. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 23. konsesjonsrunde. Runden omfatter 57 blokker, eller deler av blokker. Disse fordeler seg på 34 blokker i Barentshavet sørøst (det tidligere omstridte området mot Russland), 20 blokker i øvrige deler av Barentshavet og 3 blokker i Norskehavet. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2016.

- Ved å starte petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst når vi en milepæl i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang siden 1994 skal vi utforske et helt nytt område på norsk sokkel. Dette vil gi unike muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Nye attraktive leteområder er viktig for den langsiktige verdiskapingen fra norsk sokkel og for aktiviteten i leverandørindustrien over tid og dermed for sektorens store betydning for velferdssamfunnet. Derfor er regjeringen opptatt av å holde et forutsigbart og høyt tempo i tildeling av nye områder. Dette er særlig viktig i dagens krevende situasjon i næringen.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer. Dette ligger også til grunn for 23. konsesjonsrunde, der det blant annet settes tidsbegrensninger for leteboring for å ivareta hensynet til viktige miljøverdier langs den faktiske/observerte iskanten (der isen til enhver tid befinner seg).

- Med rammene som settes for nye utvinningstillatelser i Barentshavet ivaretas miljøverdiene ved iskanten. Rammene sikrer at det ikke blir igangsatt petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden, sier statsråd Lien.

I tillegg viser nyere havisdata at iskanten, slik den er definert i forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet, går nord for Barentshavet sørøst. Iskanten i forvaltningsplanens kart ble utarbeidet i den tverrsektorielle faggruppen som laget det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Barentshavet. Gruppen ble ledet av Norsk polarinstitutt.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre slås det fast at det ikke skal drives petroleumsvirksomhet ved iskanten i denne stortingsperioden. I forståelse med samarbeidspartiene vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten i løpet av våren 2015. For å oppdatere forvaltningsplanen med nye isdata, har Polarinstituttet på oppdrag fra regjeringen gjort en oppdatert beregning av iskanten.

I forbindelse med 23. konsesjonsrunde stilles det krav om avstand til den faktiske/observerte iskanten slik at miljøverdiene langs iskanten ivaretas. Selskapene må uansett forholde seg til de faktiske forholdene som finnes i et område slik at de kan bedrive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Dette gjelder også havis-problematikk. For å skape et enda bedre kunnskapsgrunnlag, har departementet gitt Oljedirektoratet i oppdrag å utarbeide en faglig vurdering knyttet til hvilken betydning havis/havisdata har for muligheten til å drive forsvarlig petroleumsvirksomhet. Vurderingen skal omfatte både fysisk forekomst av eventuell havis i et område og betydningen av historiske isdata.

Regjeringen vil fremme en melding til Stortinget om revidering av forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet i 2020. Arbeidet med det faglige grunnlaget for en slik melding starter opp i Faglig forum, inkludert Polarinstituttet, i inneværende stortingsperiode.

Bakgrunn

I august 2013 inviterte departementet selskapene til å nominere blokker som de ønsket inkludert i 23. konsesjonsrunde. 40 selskaper nominerte til sammen 160 blokker. Basert på nominasjonene og myndighetenes egne vurderinger, ble det utarbeidet et forslag om å utlyse totalt 61 blokker eller deler av blokker. Forslaget ble sendt på offentlig høring 14. februar 2014, med høringsfrist 4. april 2014. Over 40 høringsinstanser sendte inn uttalelser. Det fremkom ikke ny, vesentlig informasjon i høringsrunden.

Fire av blokkene som var på offentlig høring er ikke omfattet av utlysningen. Departementet har i dag sendt ut på høring et forslag om å inkludere disse i årets runde av den årlige konsesjonsrunden i de mest kjente deler av norsk sokkel – TFO 2015. Dette vil legge til rette for raskere utforskning av disse blokkene i Norskehavet da tildeling av nye utvinningstillatelser under TFO 2015 er planlagt før tildelinger under 23. konsesjonsrunde.

Søknadsfristen for 23. konsesjonsrunde er satt til 2. desember 2015 kl. 12.00. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2016.

Følgende blokker eller deler av blokker er utlyst i 23. konsesjonsrunde:

6503/1,2,4

7132/1,2,3,6

7133/1,4

7220/9,12

7221/7,8,10

7228/11

7232/10

7234/3,6,7,8,9,11,12

7235/1,2,3,4,5,7

7322/3,7,9

7323/1,5,6

7324/5,6,10

7325/2,3,4,5,6,

7332/9

7333/7

7335/1,2,3

7336/1

7434/7,8,9

7435/9,10,11,12

7436/10

Fullstendig utlysningstekst, HMS-, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Kart i pdf-format:

Barentshavet

Norskehavet