Historisk arkiv

Energimeldingen: Vannkraften er ryggraden i norsk energiforsyning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Den fornybare og regulerbare vannkraften er ryggraden i det norske energisystemet. Vannkraften har lagt grunnlag for vekst og velferd i over 100 år. I stortingsmeldingen om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring – energipolitikken mot 2030, understreker regjeringen vannkraftens rolle.

- Vannkraften har vært en bærebjelke i utviklingen av det moderne Norge. I årene framover blir vannkraften enda viktigere. Behovet for fleksible energiløsninger øker i takt med omstillingene i energimarkedene. Den fleksible vannkraften opprettholder forsyningssikkerheten i et kraftmarked med stadig større andel av uregulerbar fornybar energi fra vind og sol, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Energimarkedene i Norge og Europa er i stor endring. Tilgangen på fornybar og regulerbar vannkraft et stort fortrinn for Norge. Der mange land må erstatte kullkraft og kjernekraft med klimavennlige energiløsninger, har Norge allerede en nesten utslippsfri elektrisitetsproduksjon der 98 prosent av kraften er fornybar.

Vannkraften som allerede er bygd ut må opprettholdes og videreutvikles. Effektive markeder, tilgang til det europeiske kraftmarkedet, forenkling av konsesjonsbehandlingen og gode rammebetingelser må til for å legge til rette for vannkraft i fremtiden.

Blant tiltakene regjeringen foreslår er at Samlet plan for vassdrag avvikles, slik at gjenværende vannkraftprosjekter kan gå direkte til konsesjonsbehandling. Regjeringen vil i konsesjonsbehandlingen i større grad legge vekt på evnen til å produsere når behovet er størst. Også vannkraftens flomdempende effekt blir viktigere i konsesjonsbehandlingen.

Verneplan for vassdrag ligger i hovedsak fast. I særskilte tilfeller med stor samfunnsnytte og akseptable miljøkonsekvenser kan det være aktuelt å åpne for konsesjonsbehandling av vannkraft i vernede vassdrag. Eksempler kan være der en utbygging gir stor flomdempende effekt eller stor produksjon av regulerbar kraft.

Regjeringen sikter på å oppnevne en ekspertgruppe som skal gi anbefalinger om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og -avgift for vannkraft. Formålet er å oppnå en mer effektiv og samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannkraftressursene. Regjeringen tar også sikte på å fremme et lovforslag om å oppheve vannressurslovens og vassdragsreguleringslovens særbestemmelser om 25 prosent tillegg på ekspropriasjonserstatninger.   

Regjeringen vil styrke forbindelsene til de europeiske energimarkedene og legge til rette for lønnsom utnyttelse av den regulerbare vannkraften. Regjeringen har derfor i Prop. 98 L (2015-2016) fremmet forslag om endringer i energiloven slik at også andre enn Statnett kan eie og drive utenlandsforbindelser. Velfungerende energimarkeder er avgjørende for å sikre verdien av norske regulerbare vannkraftressurser. Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk for å bidra til gode løsninger for Norge.

Meld. St. 25 (2015–2016)