Historisk arkiv

Energimeldingen: Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I stortingsmeldingen Kraft til endring – energipolitikken mot 2030 (Meld. St. 25 (2015-2016)) legger regjeringen til rette for mer effektiv og klimavennlig bruk av energi i Norge. Den gode tilgangen på klimavennlig fornybar energi gir gode forutsetninger for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

- Regjeringen legger i energimeldingen opp til en slagkraftig satsing på klima, forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling gjennom Enova. Prosjektene Enova er inne i bidrar til at norsk industri blir mer konkurransedyktig og bedre rustet til å skape verdier innen et lavutslippssamfunn, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Å styrke Enova reflekterer en økt satsing på klimaområdet. Enovas overordnede mål skal være reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp nasjonalt og globalt. Satsingen på Enova har utløst mange spennende teknologiprosjekter i prosessindustrien.

- Norsk industri har tunge kompetansemiljøer innen industrien og samarbeider godt med Enova. Framover vil Enova kunne bidra til prosjekter både i eksisterende og nye industrier og næringer. Enovas overordnede mål om styrket forsyningssikkerhet blir nå supplert med et eget mål om å bidra til reduserte utslipp Jeg vil også trekke fram transport som et viktig og spennende satsingsområde, sier Tord Lien.

Store deler av energiforsyningen vår er allerede basert på fornybare energikilder og kraftsektoren er tilnærmet utslippsfri. Regjeringen vil legge til rette for at overgangen fra fossil til fornybar energi fortsetter på områder der energibruken medfører utslipp av klimagasser.

Regjeringen foreslår å fastsette et ambisiøst nasjonalt mål for energieffektivisering. Målet er å redusere energiintensiteten (energibruk/bruttonasjonalprodukt) med 30 prosent innen 2030.

- Målet for energieffektivisering må være tilpasset en økonomi som vokser. Regjeringen vil bidra til energieffektivisering frem mot 2030 gjennom en helhetlig politikk og målrettede virkemidler. Et fastsatt mål for energieffektivisering vil skape større oppmerksomhet om hvordan vi skal få mest mulig ut av energiressursene våre, sier Tord Lien.

Meld. St. 25 (2015–2016)