Historisk arkiv

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030. Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

- Jeg er svært glad for å legge frem en stortingsmelding om energipolitikken. Det er 17 år siden Stortinget sist fikk seg forelagt en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Siden den forrige energimelding ble lagt frem i 1999 har energimarkedene og energipolitikken i landene omkring oss endret seg mye. Utviklingen skjer raskt. Paris-avtalen har befestet en internasjonal vilje til økt innsats for utslippsreduksjoner og forsterket arbeid med klimatilpasninger.

- De fornybare energiressursene og en velfungerende energisektor er konkurransefortrinn for Norge. Et godt fungerende kraftmarked er avgjørende for en effektiv og klimavennlig energiforsyning. Energipolitikken legger til rette for at vi kan bruke fornybar kraft til flere formål enn i dag, sier statsråd Tord Lien.

Regjeringen vil at energiforsyningen vår skal gi grunnlag for fortsatt vekst og velferd. Regjeringen har derfor prioritert fire innsatsområder i energipolitikken:

Styrket forsyningssikkerhet
Samfunnets krav til forsyningssikkerheten er økende. Regjeringens mål er å sikre fortsatt god forsyningssikkerhet i årene framover. Regjeringen vil legge til rette for at markedsløsninger skal bringe frem mer av fleksibiliteten i energisystemet. Nordisk samarbeid på energiområdet skal styrkes. Regjeringen ønsker et sterkt overføringsnett på alle nivåer, og vil arbeide for bedre koordinering av nett, forbruk og produksjon.Nye teknologiske løsninger og bruk av smarte styringssystemer skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten i årene fremover.

Lønnsom fornybarproduksjon
Norge har store fornybarressurser og mulighet til å ta de i bruk. Regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Innsatsen for å utvikle og ta i bruk nye teknologier for fornybar energi skal fortsette. Økt tilknytning til andre markeder er viktig for verdien av norske fornybarressurser, og regjeringen vil styrke forbindelsene til de europeiske energimarkedene. Energiloven endres slik at også andre enn Statnett kan eie og drive utenlandsforbindelser. Regjeringen ønsker å unngå at verdien av vår eksisterende fornybarproduksjon svekkes, og vil ikke innføre nye mål under elsertifikatsystemet. Regjeringen innfører tiltak for mer effektiv konsesjonsbehandling. Samlet plan for vassdrag avvikles, slik at gjenværende vannkraftprosjekter kan gå direkte til konsesjonsbehandling. Regjeringen ønsker en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge. Innføringen av en nasjonal ramme for vindkraft vil bidra til å dempe konflikter og at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt.  

Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi
Regjeringen ønsker å dreie oppmerksomheten fra støtte til kjente produksjonsteknologier, over mot innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger. Enova er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Enovas overordnede mål skal være reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. Regjeringen har gitt Enova i oppdrag å bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren. Utvikling av ny energi- og klimateknologi i industrien skal fortsatt være et viktig arbeidsområde for Enova.  Regjeringen vil fastsette et ambisiøst nasjonalt mål for energieffektivisering.

Næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av lønnsomme fornybarressurser.
Energinæringen skaper store verdier basert på våre fornybare energiressurser. Leveransene av fornybar energi gir også grunnlag for verdiskaping i annen industri og næringsliv. Regjeringen vil legge til rette for at vi kan utvikle og fortsatt dra nytte av konkurransefortrinnene våre innen foredlingen av de fornybare energiressursene. Regjeringen legger i Prop. 96 L (2015-2016) til rette for at industrielle eiere av vannkraft kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden.

Fremtidig verdiskaping basert på våre fornybarressurser avhenger av vår evne til innovasjon og kunnskapsutvikling. Innsatsen skal rettes inn mot områder der Norge har spesielle fortrinn. Regjeringen arbeider for å skape en mest mulig sømløs virkemiddelbruk mellom ulike institusjoner og programmer i innovasjonskjeden. Regjeringen vil bygge videre på strategien som er utarbeidet av næringsaktører, forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter gjennom Energi 21.

Meld. St. 25 (2015–2016)

Pressemeldinger:

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Energimeldingen: Vannkraften er ryggraden i norsk energiforsyning

Energimeldingen: Elsertifikatsystemet videreføres ikke etter 2021

Energimeldingen: Forenkler rammene for utbygging av fornybar energi

Energimeldingen: Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi