Historisk arkiv

Energimeldingen: Forenkler rammene for utbygging av fornybar energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I stortingsmeldingen om energipolitikken, Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring – energipolitikken mot 2030, legger regjeringen opp til å forenkle og effektivisere saksbehandlingen knyttet til utbygging av fornybar energi.

-Det skal bli enklere å utvikle fornybar og klimavennlig energi. Regjeringen ønsker en mer effektiv konsesjonsbehandling av energiprosjekter uten at dette går på bekostning av kvaliteten. Blant annet foreslår vi å avvikle Samlet plan og innføre muligheten for tidlig avslag i vind- og vannkraftprosjekter, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I dag må alle store vannkraftprosjekter gjennom en egen Samlet plan-vurdering før konsesjonsbehandlingen kan starte. Regjeringen foreslår å fjerne denne ordningen.

Prosjekter som kan gi store konsekvenser for miljøet eller som har svak prosjektøkonomi får i dag full konsesjonsbehandling. Departementet vil utrede og legge fram et lovforslag som gjør det mulig for konsesjonsmyndighetene å gi avslag tidlig i prosessen for åpenbart svake vind- og vannkraftprosjekter.

I tillegg vil regjeringen synliggjøre hvilke geografiske områder som er godt egnet til vindkraft, og hvilke som ikke er det. Dette vil føre til færre konflikter knyttet til vindkraft, og dermed spare tid i konsesjonsbehandlingen.

Regjeringen legger også opp til å fjerne konsesjonssystemet for fjernvarme etter energiloven. Dette vil gi kommunene en viktigere rolle i utviklingen av fjernvarme. Et annet tiltak for å styrke lokaldemokratiet kan være å gi kommunene myndighet til å gi utbyggingstillatelse til mindre vannkraftverk.

Meld. St. 25 (2015–2016)