Historisk arkiv

Energimeldingen: Elsertifikatsystemet videreføres ikke etter 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen vil ikke innføre nye mål under elsertifikatsystemet. Anlegg må være satt i drift i løpet av 2021 for å bli med i gjeldende ordning. Dette varsler regjeringen i Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring – energipolitikken mot 2030, som ble lagt frem 15. april.

- Utviklingen av fremtidens kraftsystem må skje på en måte som ikke svekker verdien av de fornybare energiressursene. Vi må legge til rette for et kraftmarked der kraftproduksjon bygges ut etter lønnsomhet. Samtidig skal vi støtte opp under utvikling av ny energiteknologi. Derfor vil vi ikke innføre nye mål under elsertifikatsystemet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det nordiske kraftmarkedet ligger an til å ha et stort kraftoverskudd i mange år fremover. Lønnsomheten for eksisterende fornybarproduksjon er i dag under press. Fra 2010 til 2015 er kraftprisen redusert betydelig blant annet fordi det har vært støtte til ny produksjon gjennom elsertifikatmarkedet.

I mange land kan ny produksjon basert på fornybare kilder erstatte fossil kraftproduksjon. Mulighetene for dette er begrenset i Norge fordi 98 prosent av kraftproduksjonen allerede er fornybar. Ny produksjon av fornybar energi kommer i stor grad i tillegg til eksisterende produksjon, og bidrar til å presse prisene ned. Dette svekker verdien av de eksisterende fornybare energiressursene og lønnsomheten av nødvendige reinvesteringer og vedlikehold i vannkraften. Reduserte kraftpriser svekker også insentivene til teknologiutvikling og energieffektivisering.

- Elsertifikatordningen bidrar til mer fornybar energi i Norge og Sverige. Det gode samarbeidet om ordningen mellom Norge og Sverige vil fortsette frem til de siste elsertifikatene annulleres i 2036, sier statsråd Lien.

Elsertifikatmarkedet ble innført i 2012 og bidrar til ny produksjon av fornybar kraft på til sammen 28,4 TWh i Norge og Sverige fra 2020. Godkjent produksjon som settes i drift innen fristen i 2021 vil motta elsertifikater i inntil 15 år.

Meld. St. 25 (2015–2016)