Meld. St. 25 (2015–2016)

Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030

Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget