Historisk arkiv

Konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen i Vefsn. Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på over én terrawatt time (TWh), tilsvarende forbruket til over 50 000 husstander.

- Med en produksjon på over én terrawatt time ny fornybar energi i året, er dette blant de aller største enkeltstående vindkraftprosjektene i Norge. En utbygging vil gi et betydelig bidrag til den norske fornybarsatsingen, samtidig som det bidrar med arbeidsplasser og næringsaktivitet i regionen knyttet til bygging og drift, sier olje- og energiminister Tord Lien.

- Så langt i år har det blitt besluttet investeringer i fornybar energi tilsvarende årlig strømforbruket for over 350 000 husstander. En eventuell utbygging i Vefsn vil gi et ytterligere bidrag, og dekke det årlige strømforbruket til over 50 000 husstander. Derfor er jeg glad for å kunne gi denne konsesjonen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Konsesjonen til Øyfjellet vindkraftverk omfatter et prosjekt på inntil 330 megawatt (MW) i et planområde på om lag 50 kvadratkilometer vest for Mosjøen.  

NVEs konsesjon til Øyfjellet ble påklaget av reindriften og av Norges Miljøvernforbund. Fylkesmannen i Nordland hadde innsigelse av hensyn til reindrift.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til reindriften i området. Det er blant annet gjennomført konsultasjon med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Sametinget i den forbindelse. Departementet setter i konsesjonen vilkår som sikrer reindriften tilgang til de viktige vinterbeitene nordvest for vindkraftverket.

Samtidig som det blir gitt konsesjon til Øyfjellet vindkraftverk, har departementet stadfestet NVEs avslag på Fred Olsen Renewables søknad om Mosjøen (tidligere Reinfjellet) vindkraftverk. De to sakene har blitt vurdert i sammenheng, og særlig den samlede belastningen for reindriften har blitt vektlagt. 

Les vedtaket her.