Historisk arkiv

24. konsesjonsrunde – tilbud om andeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag sendt ut tilbud til 11 oljeselskaper om andeler i hele eller deler av 47 blokker fordelt på ni utvinningstillatelser i Barentshavet og tre i Norskehavet i 24. konsesjonsrunde.

- Tildeling av nytt leteareal er en forutsetning for å nå målene i petroleumspolitikken. Gjennom 24. konsesjonsrunde får vi utforsket mer av vårt lovende leteareal i nord og dermed lagt til rette for at nye funn blir gjort. Konsesjonsrunden er en bekreftelse på at oljeselskapene ser muligheter for ytterligere lønnsom petroleumsaktivitet i nord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

 

Det er to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel. Nummererte runder i de minst kjente leteområdene og TFO-runder i de mest kjente leteområdene. Dagens tilbud om utvinningstillatelser er andre gang det tilbys areal i 2018. Tidligere i år ble det tildelt totalt 75 nye utvinningstillatelser i TFO 2017 hvorav 45 i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og åtte i Barentshavet.

 

11 selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde, seks av selskapene blir tilbudt operatørskap. Utvinningstillatelsene gis med et forpliktende program for den kommende utforskningsaktiviteten. Som oppfølging av Jeløya-erklæringen vil det bli stilt vilkår utover det som lå til grunn for utlysningen for de to utvinningstillatelsene som tilbys nærmest Bjørnøya. I disse blir det etablert en boretidsbegrensning for leteboring i oljeførende lag fra 1. april til 15. august.

 

- Petroleumsnæringen er Norges største og viktigste næring. Ved å videreføre vår forutsigbare, stabile og langsiktige petroleumspolitikk, legger regjeringen til rette for at petroleumsnæringen kan utvikle seg videre. Dette er viktig både for norske arbeidsplasser, for norsk konkurransekraft, og finansieringen av velferdsstaten, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes.

24. konsesjonsrunde startet opp i august 2016 ved at Olje- og energidepartementet inviterte selskapene til å nominere blokker som de ønsket å se inkludert i konsesjonsrunden. Basert på nominasjonene og myndighetenes egne vurderinger, ble et forslag om å utlyse totalt 102 blokker eller deler av blokker sendt på offentlig høring i mars 2017. Etter høringsrunden og behandlingen av denne ble 24. konsesjonsrunde utlyst 21. juni 2017.

 

Bakgrunn

Den første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble gjennomført i 1965. Aktiviteten startet i Nordsjøen mens utforskningen i områder i Norskehavet og i Barentshavet startet 15 år senere. Vi har således snart over 40 års erfaring med petroleumsvirksomhet i alle norske havområder.

 

Nærmere 200 000 personer er i dag direkte eller indirekte involvert i petroleumsvirksomheten. Kompetansen og konkurransekraften i næringen gir positive ringvirkninger også til andre næringer. Siden det første oljefunnet har virksomheten bidratt med 14 000 mrd. kroner i verdiskaping, og har gitt staten en netto kontantstrøm på over 5 000 mrd. kroner de siste 15 årene. Statens netto kontantstrøm i 2017 fra petroleumsvirksomheten var på 168 mrd. kroner. I 2018 utgjør bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet over 174 000 kroner for en familie på fire.

 

Tildeling av nytt leteareal skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder. Nummererte runder foregår i de minst kjente leteområdene – det vil i praksis si dyphavsområdene i Norskehavet og betydelige deler av Barentshavet. Areal i de mest kjente leteområdene tildeles i TFO-rundene som skjer årlig. Som følge av at leteaktivitet har pågått i tiår er størstedelen av Nordsjøen, store deler av Norskehavet og stadig større del av Barentshavet i dag omfattet av TFO-rundene. Areal tilgjengelig i nummererte konsesjonsrunder er således i hovedsak dypvannsområdene i Norskehavet og store deler av Barentshavet, jf. vedlagte kart. 

 

Eneste forskjell i saksbehandlingen mellom nummererte runder og TFO-runder er hvordan myndighetene fastsetter hvilket areal selskapene kan søke på. I nummererte konsesjonsrunder skjer dette etter innspill fra selskapene (nominasjon) som gir myndighetene et best mulig grunnlag for å utlyse de områdene som gir mest mulig informasjon om geologien regionalt og dermed effektiv utforskning. Dette er ikke nødvendig for TFO-rundene der problemstillingen er å påvise ressurser tidsmessig riktig for utnyttelse av eksisterende og planlagt infrastruktur i området.

24. konsesjonsrunde er den andre konsesjonsrunden det tildeles areal i, i 2018. Departementet tildelte til sammen 75 nye utvinningstillatelser til totalt 34 selskaper i TFO 2017 i januar. Av disse utvinningstillatelsene var 45 i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og åtte i Barentshavet.

Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel skjer med høyeste standard innen helse, miljø og sikkerhet. Leting, utbygging og drift skjer med lave utslipp til luft. Klimagassutslippene er omfattet av EUs kvotesystem (ETS). I tillegg betales det høy CO2-avgift. Denne politikken gir selskapene økonomisk egeninteresse i å redusere sine utslipp. I et kvotesystem som ETS er eneste muligheten for å redusere totale utslipp å redusere antallet tilgjengelige kvoter. Sikkerhetsnivået i næringen er høyt, og normal leteaktivitet, utbygging og drift har ingen påviselige effekter på naturmiljøet. Som annen aktivitet medfører petroleumsvirksomhet risiko for uhell som kan ha konsekvenser for ansattes liv og helse, tap av etablert infrastruktur og naturmiljøet. Derfor har arbeidet med å unngå storulykker meget stor oppmerksomhet.

Mulig skade på naturmiljøet er begrenset til større akuttutslipp av olje. Sannsynlighet for en oljeutblåsning er meget lav, og beregnet til en utblåsning for hver 7043 letebrønn. På norsk sokkel bores det til sammenligning årlig +/- 50 letebrønner. Det har vært få større utslipp av råolje på norsk sokkel. Det stilles krav til oljevernberedskap for å redusere konsekvensene hvis utslipp skulle skje. I enkelte områder er det i tillegg etablert tidsbegrensninger for leteboring i oljeførende lag i deler av året. Det har ikke vært uhellsutslipp av olje på norsk sokkel som har nådd kysten gjennom 50 år med oljeaktivitet, og det er ikke påvist skade på havmiljøet av de utslipp som har skjedd.

 

Som en oppfølging av Jeløya-erklæringen vil det i de to utvinningstillatelsene som tilbys nærmest Bjørnøya bli stilt vilkår om at leteboring i oljeførende lag ikke skal skje i perioden 1. april – 15. august, selv om det ikke var en del av utlysningen. Området nærmest Bjørnøya er et lite kjent leteområde. Den neste konsesjonsrunden der ytterligere areal i dette området er aktuelt for tildeling vil være 25. konsesjonsrunde. Denne konsesjonsrunden vil ikke bli gjennomført før revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er ferdig behandlet.

 

1. Kart
2. Tildeling med arbeidsprogram

 

Tilbud til seks operatører

(antall operatørskap i parentes)

 

A/S Norske Shell                              (1)

AkerBP ASA                                       (2)

Equinor Energy AS                          (5)

Lundin Norway AS                           (1)

OMV (Norge) AS                              (1)

Spirit Energy Norge                        (2)

 

Tilbud til elleve rettighetshavere

(antall andeler i parentes, inkludert andeler som operatør)

 

A/S Norske Shell                              (1)

AkerBP ASA                                       (6)

DEA Norge AS                                   (2)

Equinor Energy AS                          (7)

Idemitsu Petroleum Norge AS    (1)

Lundin Norway AS                           (3)

M Vest Energy AS                            (1)

OMV (Norge) AS                              (1)

Spirit Energy Norge AS                  (4)

VNG Norge AS                                  (1)

Wintershall Norge AS                    (1)