Historisk arkiv

Konsesjon til vindkraftutbygging i Birkenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til E.ON Wind Norway for bygging av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes kommune.

Konsesjonen omfatter et vindkraftverk på inntil 85 megawatt (MW) fordelt på de to planområdene Oddeheia og Bjelkeberg. Prosjektet kan gi en årlig produksjon på om lag 290 gigawattimer (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 14.500 husstander.

- Oddeheia og Bjelkeberget er et godt vindkraftverk med en klart positiv nåverdi. Prosjektet vil gi et betydelig bidrag til fornybarsatsingen, samtidig som det vil gi grunnlag for lokal næringsutvikling, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

NVE ga konsesjon til vindkraftverket i desember 2017. NVEs vedtak ble påklaget av natur- og friluftsorganisasjoner og av naboer til vindkraftverket.

Det er gjennomført tilleggsutredninger om naturmangfold under klagebehandlingen, og departementet har lagt det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget til grunn for vurderingen av virkningen for naturmangfold. Med god detaljplanlegging kan verdifulle og sårbare naturtyper og myrer med viktige spillplasser for storfugl i stor grad unngås. Departementet har understreket dette i vedtaket.

Birkenes kommunestyre er positiv til vindkraftverket, og det er også stort engasjement for utbygging i lokalt næringsliv. Utbyggingen antas å gi positive ringvirkninger for både grunneiere og lokalt næringsliv.

Departementet har kommet til at fordelene ved utbyggingen klart overstiger mulige skader og ulemper ved prosjektet. Grunnlaget for å gi konsesjon er derfor tilstede.

Her er vedtaket:

E.ON Wind Norway, branch of E.ON Wind Norway - Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes kommune - klagesak (L)(1003094).pdf