Historisk arkiv

Oljeomlasting fra Castberg-feltet i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag orientert Stortinget om status for arbeidet med å vurdere oljeomlasting i Finnmark.

Dette er gjort i Prop. S 41 (2018-2019). Studiene av mulige omlastingsløsninger er fortsatt i en tidlig fase og det er nødvendig med videre studier slik at selskapene får et godt nok beslutningsgrunnlag til å kunne foreta et valg av eksportløsning. Ved å følge et normalt industrielt prosjektløp vil et valg mellom de tre alternativene kunne tas i 3. kvartal 2019.

- Selskapene har i løpet av høsten studert alternative omlastingsløsninger for olje i Finnmark. Studiene er fortsatt i en tidlig fase. Selskapene har derfor ikke et godt nok grunnlag for å velge mellom alternativene nå. Det vil de først ha i 3. kvartal 2019, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).


Castberg-feltet fikk godkjent sin utbyggingsplan i juni 2018 basert på transport av råoljen direkte fra feltet til markedet. Samtidig utredes muligheten for oljeomlasting fra feltet i Finnmark videre. Equinor, som er operatør for Johan Castberg-feltet, har høsten 2018 gjennomført studier av alternative løsninger for omlasting av råolje i Finnmark. Alternativene som vurderes er skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden eller skip-til-skipomlasting ved et kaianlegg på Veidnes.

Ved å fatte en beslutning om oljeomlasting i 2019 vil en omlastingsløsning kunne være klar til produksjonsstart for Castberg-feltet i slutten av 2022.

Bakgrunn
I forbindelse med Stortingets behandling av utbyggingsplanen for Johan Castberg-feltet i juni fattet flertallet to anmodningsvedtak (890 og 891) knyttet til oljeomlasting i Finnmark. Olje- og energidepartementet godkjente 28. juni 2018 plan for utbygging og drift for Castberg-feltet, inklusive rettighetshavernes foreslåtte løsning for transport av oljen med bøyelastere til markedet. Departementet stilte samtidig vilkår for godkjenningen knyttet til oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak.

Regjeringen orienterte Stortinget om oppfølgingen av anmodningsvedtakene i Prop. 1 S (2018-2019), og varslet at departementet ville komme tilbake til Stortinget med oppdatert informasjon om arbeidet innen utgangen av 2018.

Anmodningsvedtak 890: "Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark"

Anmodningsvedtak 891: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og med sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea Oil Infrastructure gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip-løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning."