Historisk arkiv

Foreslår statlig bidrag til undersøkelsesbrønn for CO₂-lager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen vil foreslå overfor Stortinget at staten bidrar til å finansiere boring av en undersøkelsesbrønn for CO₂-lagring på sokkelen. Arbeidet er en del av forprosjekteringen av det norske fullskalaprosjektet for CO₂-fangst og -lagring.

Norcem og Fortum Oslo Varme studerer fangst av CO₂ ved sine anlegg. Selskapene Equinor, Shell og Total arbeider med transport og lagring av CO₂. De tre selskapene finansierer store deler av utgiftene til forprosjektering, og har bedt regjeringen om å bidra til finansiering av en undersøkelsesbrønn.

Brønnen vil gi mer informasjon om hvor egnet det planlagte reservoaret er og om kapasiteten i det. Det vil være viktig i det videre arbeidet med modning av prosjektet mot en eventuell beslutning om å gå videre med fullskalaprosjektet. Den vil gi mer informasjon om både kapasitet og hvor egnet det planlagte reservoaret er.

— Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet med selskapene om kostnadsfordeling for brønnen. Dette vil være en betydelig utgift for staten og selskapene. Enigheten om finansieringen viser en tydelig vilje fra både selskapene og staten til å ta nødvendige beslutninger for å holde god framdrift i prosjektet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

— CO₂-fangst og -lagring er en nødvendig teknologi for at vi skal nå våre klimamål. Et vellykket norsk prosjekt vil ha stor betydning for videre utvikling av CO₂-håndtering både i Europa og globalt. Prosjektet kan også få stor betydning for å nå Parisavtalens mål om å begrense verdens oppvarming til 1,5 grader, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

Regjeringen vil legge forslaget fram for Stortinget i forbindelse med revidert budsjett for 2019. Dersom Stortinget samtykker, vil staten dekke mesteparten av kostnadene for brønnen. Totalt er det estimert at kostnadene ved brønnen, tilhørende aktiviteter og eventuelle fjerningskostnader blir 535 millioner kroner. Statens andel vil utgjøre 75 pst., men er begrenset oppad til 345 mill. kroner.

Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala fangst, transport og lagring av CO₂ i Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Ved investeringsbeslutning vil det være avgjørende om demonstrasjonsprosjektet vil bidra til kunnskapsspredning og teknologiutvikling internasjonalt.