Historisk arkiv

Avslår klager på Haram vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan sammen med utvidelse av konsesjonstiden fra 25 til 30 år for Haram vindkraftverk i Ålesund kommune.

NVEs godkjenning av MTA- og detaljplan og utvidelse av konsesjonsperioden var påklaget av daværende Haram kommune og en rekke organisasjoner og privatpersoner. Klagene dreier seg om manglende involvering i prosessen og mangelfulle utredninger av virkninger for omgivelsene omkring vindkraftverket med hensyn til støy, skyggekast, visuelle virkninger og naturmangfold.

Departementet legger til grunn at søknaden om MTA/detaljplanen har vært behandlet på flere møter med kommunen, grunneiere og landbruket. Departementet peker på at det har vært mangler når det gjelder varslingen av enkelte av partene, men at de er blitt orientert om vedtakene og gitt mulighet for å påklage dem.

- Det var riktig nå å fatte en endelig beslutning i denne saken. Konsesjonen ble gitt for over ti år siden. Da er det på tide at både utbyggerne og lokale interesser får en avklaring. Jeg har respekt for det store engasjementet knyttet til saken. Planene som nå er godkjent innebærer endringer som tar hensyn til både miljø- og naturverdier, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Flytting av turbinene vil øke avstanden til bebyggelse og redusere virkningen for landskapet. Departementet har satt ytterligere avbøtende vilkår for å sørge for at utbygger tar fullt ansvar hvis vindkraftverket påvirker tv-signalene i området.

Departementet har i klagevedtaket satt vilkår om flytting av flere av de 8 vindturbinene som nå skal bygges. En av turbinene skal flyttes om lag 100 meter i sørlig retning for å komme lengre unna tettstedet Ulla. En annen turbin flyttes noe for å unngå å berøre myr.

For å komme lenger unna fuglereservatet setter departementet som vilkår for godkjenningen av MTA/detaljplanen at Haram Kraft flytter en av vindturbinene lenger inn på platået.

Les departementets vedtak her.