Historisk arkiv

Energi til arbeid

Slik vil regjeringen elektrifisere Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen ønsker mer elektrifisering og fortsatt sikker tilgang på strøm for bedrifter og husholdninger i Norge. Nå lanseres en strategi for smart og effektiv elektrifisering.

Strategien er en del av stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser som ble lagt fram fredag. Et viktig mål er å trygge og skape arbeidsplasser i Norge, samtidig som naturen blir ivaretatt.

— Stabil og forutsigbar tilgang på elektrisitet fra ren fornybar kraftproduksjon skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk industri. Tilgangen på ren fornybar kraft til konkurransedyktige priser er selve grunnlaget for store deler av den etablerte industrien, og en forutsetning for ny verdiskaping og nye arbeidsplasser. Økt bruk av alternativer til fossil energi på alle områder er en viktig del av både energi- og klimapolitikken, sier olje- og energiminister Tina Bru. 

På kort sikt vil regjeringen arbeide for å realisere elektrifiseringstiltakene som er lagt fram i Klimaplan 2021-2030, i tillegg til modne prosjekter for kraft-fra-land til norsk sokkel.

Regjeringens elektrifiseringsstrategi består av tiltak som på kort og lang sikt skal bidra til en balansert utvikling i kraftforsyningen, og som skal stimulere til å erstatte fossil energi med fornybare alternativer.

— Norge har et svært godt utgangspunkt for å ta i bruk elektrisitet til flere formål. Hovedutfordringen i årene fremover er behovet for økt kapasitet i kraftnettet, og kraftsystemets evne til å dekke behovet når mange bruker strøm samtidig, såkalt effektbehov. Regjeringens elektrifiseringsstrategi bygger på at Norges gode utgangspunkt skal videreføres. Vi må sikre at kraftsystemet er rustet for en fremtid med mer elektrifisering, sier olje- og energiminister Tina Bru. 

Regjeringen vil med strategien legge til rette for:

  • Samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi.
  • En mer effektiv utbygging og videre utnyttelse av strømnettet.
  • Energieffektivisering og en sikker kraftforsyning

Produksjon av fornybar energi

Fortsatt utbygging av lønnsom fornybar energi er viktig for å legge til rette for nyetableringer. Regjeringen vil bevare og videreutvikle det norske kraftsystemet med vannkraften som ryggrad.

Regjeringen vil på sikt gjenoppta konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land etter at fremtidig lovgrunnlag er avklart, og tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift fra 2022.

Effektiv utbygging av strømnettet

Regjeringen ønsker en mest mulig effektiv planlegging og utbygging av strømnettet. Et viktig ledd i elektrifiseringsstrategien er oppnevnelsen av et hurtigarbeidende offentlig utvalg som skal se nærmere på problemstillinger knyttet til utviklingen av strømnettet. Les mer om utvalget her. 

Regjeringen vil også legge til rette for at strømnettet utnyttes best mulig. Fleksibilitet i strømforbruket hos forbrukerne, ny teknologi og digitalisering kan bidra til at nettet utnyttes bedre. Regjeringen har vedtatt innføring av effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Forskriftsendringene legger til rette for bedre utnyttelse av strømnettet og en mer rettferdig fordeling av nettkostnadene mellom kundene. Innføringen av effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet vil bidra til å holde nettleien nede ved å redusere behovet for nettutbygging. Les mer om forskriftsendringen her

Regjeringen har også innført tilknytning med vilkår som alternativ til nettinvesteringer. Les mer om dette her.

Energieffektivisering

Effektiv bruk av energi er en sentral del av energipolitikken. Målet om 30 prosent energieffektivisering, inkludert et mål om 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030, ligger fast.

Videre vil regjeringen legge til rette for et bedre samspill mellom kraftsystemet, fjernvarmesystemet og mulighetene for forbruksfleksibilitet. Regjeringen har et forslag om nytt regelverk for bedre utnyttelse av spillvarme på høring. Les mer om dette her.

Regjeringen vil også sende et forslag om endringer i elavgiftsfritaket for forbruk av egenprodusert solkraft på høring, som treffer boligselskap og større virksomheter bedre enn dagens ordning. Et forslag til utvidet plusskundeordning for egenproduksjon av strøm i boligselskap vil også sendes på høring.

En sikker kraftforsyning

Regjeringen har bedt NVE, i samarbeid med Statnett, vurdere hvordan en større elektrifisering påvirker forsyningssikkerheten, og hvordan vi kan ivareta og videreutvikle kraftsystemets fleksibilitet og reguleringsevne.

Lenke til stortingsmeldingen