Historisk arkiv

Vi vil elektrifisere både Norge og Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget på trykk i Bergensavisen 17. juni 2021.

BA bruker den 14. juni sin leder på å kritisere regjeringens elektrifiseringsstrategi i den nylig fremlagte stortingsmeldingen «Energi til arbeid».

«Det viktigste er å øke nettkapasiteten», slås det fast, og lederskribenten avslører dermed at vedkommende neppe har lest hele stortingsmeldingen. Målet med elektrifiseringsstrategien som legges frem i meldingen er nettopp å sikre bedre strømkapasitet og fortsatt sikker tilgang på strøm for næringsliv og husholdninger i hele landet.

Dette skal gjøres gjennom flere grep: Vi skal legge til rette for produksjon av lønnsom fornybar energi, som vannkraft og vindkraft. Vi skal legge til rette for energieffektivisering og forsyningssikkerhet, og at det nettet som allerede er bygget ut utnyttes best mulig. Vi skal sikre en mer effektiv utbygging av strømnettet.

For å kunne sikre en mest mulig kunnskapsbasert utbygging av strømnettet fremover, har vi nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan utviklingen av strømnettet kan forbedres. En viktig oppgave for utvalget blir å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.

Utvalget er bredt sammensatt, med medlemmer fra ulike deler av bransjen og landet. De skal også legge til rette for innspill fra relevante kompetansemiljøer og aktører. Jeg har tro på at de vil finne gode løsninger for fremtidens nettutvikling. Noe av hovedutfordringen når man planlegger utbygging av strømnett i dag, er usikkerhet rundt fremtidig kraftforbruk.

Det forventes å øke fremover, men det er usikkert når og hvor mye. Dette er også tilfelle for flere av de prosjektene som er planlagt på Vestlandet. I tillegg har nettutbygging konsekvenser for både miljø, landskap og lokalsamfunn – og kostnader for strømkundene.

En viktig oppgave for utvalget blir å vurdere hvordan usikkerheten om fremtidig forbruksutvikling kan håndteres i planleggingen av nytt strømnett.

Vi varsler i meldingen at vi vil legge til rette for gjennomføring av modne kraft fra-land-prosjekter. Det er det viktigste tiltaket for å redusere utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon fremover. Å redusere klimagassutslipp er god bruk av fornybar elektrisitet. Om kraft fra land er en god løsning, må vurderes fra sak til sak. Det er store forskjeller mellom feltene når det gjelder tekniske muligheter, utslippsreduksjoner, kostnader og kapasitet i kraftnettet på land.

Da vi ga konsesjon til tilknytning til kraft fra land for Troll-feltet nå i vår, så var det for eksempel en tilknytning med vilkår, som innebærer at strømforsyningen kan kobles ut t ved feil i nettet eller når ledninger kobles ut for vedlikehold.

Alle store elektrifiseringstiltak gir isolert sett høyere kraftpriser i Norge. Imidlertid har NVE i en studie fra 2020 vist at det er mulig å gjennomføre stor elektrifisering av både industri, transport og norsk sokkel uten at det oppstår svært høye priser.

Det grønne skiftet skjer nå. Skiftet går raskere enn de fleste har forventet, og medfører økende behov for kraft. Stabil tilgang på fornybar kraft har vært selve grunnlaget for store deler av den etablerte industrien i Norge, men er også en forutsetning for ny verdiskaping og nye arbeidsplasser. Derfor jobber vi med å styrke strømnettet.

I hele landet – og på Vestlandet.