Historisk arkiv

Energi til arbeid

Utvalg skal vurdere utviklingen av strømnettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har fredag 11. juni oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere utviklingen av strømnettet. En viktig oppgave for utvalget blir å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og mer effektiv utbygging av strømnettet.

Elektrifiseringen av Norge og utviklingen av kraftsystemet på land er viktige temaer i Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid, som også legges frem 11. juni. jh

— I arbeidet med stortingsmeldingen har jeg fått flere innspill om nettkapasitet og tiden det tar å bygge nytt strømnett. Vi oppnevner dette utvalget for å finne løsninger for nettutvikling som i større grad er tilpasset dagens utfordringer, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Utvalget skal særlig vurdere tre overordnede temaer:

 • Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
 • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.
 • Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Mange og store aktører i Norge ønsker å etablere kraftforbruk raskt, og i områder med begrenset nettkapasitet er det en utfordring at det tar lang tid å øke kapasiteten. Samtidig er det betydelig usikkerhet knyttet til forbruksplanene. Dermed er det krevende å gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger av nettutviklingen framover.

— Elektrifisering og næringsutvikling er avhengig av et godt utbygd strømnett. I dag tar det for lang tid å planlegge og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. En viktig oppgave for utvalget er å foreslå tiltak for å effektivisere denne prosessen, sier olje- og energiminister Tina Bru.  

Etablering av nye nettanlegg er ofte omfattende og inngripende tiltak, med virkninger for både natur, miljø og andre arealinteresser. Hensynet til mer effektive prosesser må derfor balanseres mot andre viktige hensyn som å ha et godt beslutningsgrunnlag, gode natur- og miljøvurderinger og god involvering av berørte interesser.

En annen utfordring er den store usikkerheten om fremtidig kraftforbruk. Kraftforbruket forventes å øke fremover, men det er usikkert hvor mye, når og hvor de største forbruksøkningene kommer. For lite eller for sene investeringer i strømnettet vil kunne begrense muligheten for lønnsom elektrifisering og industriutvikling. Samtidig vil overinvesteringer i strømnettet medføre unødige naturinngrep og økt nettleie for husholdninger og bedrifter. For å sikre en mest mulig samfunnsøkonomisk riktig utvikling av strømnettet, skal utvalget vurdere hvordan usikkerheten om fremtidig forbruksutvikling kan håndteres i planleggingen av nytt strømnett.

Utvalget skal også vurdere mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt, blant annet om det er hensiktsmessig å innføre kriterier for hvordan Statnett og nettselskapene kan prioritere nye tilknytninger hvis det oppstår kø av aktører som ønsker nettilknytning.

Utvalget skal ledes av administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. 

— Jeg er glad for å ha blitt spurt om å lede dette spennende og viktige arbeidet, og gleder meg til å ta fatt på oppdraget sammen med resten av utvalget, sier utvalgsleder Nils Kristian Nakstad.

Følgende personer vil sitte i utvalget:

 • Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Trondheim (leder)
 • Mette Helene Bjørndal, professor, Alver
 • Torstein Arne Bye, spesialrådgiver, Oslo
 • Jens Furuseth Naas-Bibow, advokat, Stor-Elvdal
 • Mahi Manus Labråten Pandey, Senior Specialist, Oslo
 • Silje Ask Lundberg, miljøverner, Oslo
 • Tord André Lien, regiondirektør, Ranheim
 • Tore Morten Wetterhus, konserndirektør, Drammen
 • Maria Schumacher Walberg, leder, Oslo
 • Grethe Hindersland, Country Manager, Farsund

— Dette er et svært viktig arbeid for mange, og jeg setter stor pris på at utvalgsmedlemmene har takket ja til å bidra. Utvalget er bredt sammensatt, og jeg har troen på at medlemmene vil ha gode debatter og sammen fremme løsninger for fremtidens nettutvikling, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2022.

Les mer i Kongelig Resolusjon

 

Nettsiden til utvalget