Høring - Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2021

Vår ref.: 21/1223

Olje- og energidepartementet har nå åpnet høring av Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Departementet ber om tilbakemeldinger på tildelingsmodellen som er foreslått i høringsnotat og veileder.

Departementet ber særlig om innspill til prekvalifiseringsprosessen, blant annet hvilke fagfelt en aktør skal ha kompetanse innenfor for å være i stand til å utvikle et storskala vindkraftverk i norske havområder. Departementet ønsker også tilbakemeldinger eller generelle betraktninger for hvordan man kan prekvalifisere konsortium eller selskaper som vil prekvalifisere seg sammen. Videre ber departementet om innspill til hvilke kriterier som er mest relevante for den kvalitative tildelingen på Utsira Nord gitt målet om teknologiutvikling av flytende havvind.

Høringssvar skal sendes inn gjennom nettløsningen på regjeringen.no.

Alle er velkomne til å gi innspill i høringen.

Forslagene er på høring frem til 20. august 2021.

 

Med hilsen

Kristin Myskja (e.f)

fagdirektør                                                                   Kaja Irene Mathisen

                                                                                       rådgiver

Alle departementer

Alle fylkeskommunar

Alle statsforvaltere

1-Tech SPRL

ABB AS

Agder Energi AS

Aibel

Aker Solutions

Aker BP

Akvaplan-Niva A/S

Andøy kommune

Arctic Cluster Team

Avinor AS

Bremanger kommune

Coast Center Base AS

Den norske advokatforening

Det norske maskinistforbund

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DONG Norge AS

Drivkraft Norge AS

Dr. Techn. Olav Olsen

EL & IT forbundet

Energi Norge

Enova SF

Equinor

Fellesoperativt hovedkvarter

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskarlaget Nord

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Floating Power Plant AS

Fjordfiskenemnda

Forsvarsbygg

Forum For Marin Fornybar Energi

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fred Olsen Renewables

Fridtjof Nansens institutt

Future Tecknology

GCE Node

GCE Ocean Technology

GCE Blue Maritime

Gassco AS

Gassnova

Greenpeace Norge

Greenstate Energy

Hadsel kommune

Hammerfest kommune

Haugaland Vekst

Hasvik kommune

Havforskningsinstituttet

Havgul AS

Helga Gilberg

Hildegunn Vederhus

Hovedorganisasjon Virke

Hovedredningssentralen i Nord-Norge

Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Hurtigbåt Forbundet

Hurtigruten ASA

Hydroelectric Corporation

iLaks

Innovasjon Norge

Institutt for energiteknikk

John Fiskvik

Karlsøy kommune

Kartverket

Kinn kommune

Kjersti Sollien Iversen

Kraftfylka

KS Kommunesektorens organisasjon

Kystrederiene

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Line Skår

Luftfartstilsynet

Lurøy kommune

Lyse Energi AS

MacGregor Norway AS

Maritimt forum Nord-Norge

Marine Energy Test Centre

Meteorologisk Institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Motvind Norge

Motvind Sør Vest

Multiconsult Norge AS

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Åfjord

Natur og Ungdom

NCE Aqvaculture

NHO

NHO Sjøfart

NITO

Njordr

NoFima

NORCE

Nord Pool ASA

Nordic Wind AS

Nordisk Skibsrederforening

Nordlands Fylkes fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Forskningsråd

Norges Fritids-og småfiskerforbund

Norges geologiske undersøkelser

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Råfisklag

Norges Sjømatråd

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Havneforening

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Petroleumsforening

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Villfisk

Norsk Villaks

Norsk Zoologisk forening

Norske Samers Riksforbund

North Connect KS

NORWEA

Norwegian Energy Partners

Norwegian Energy Solutions

Norwegian Offshore Wind Cluster

NTNU

Ny Energi

Nye Stavanger kommune

Offshore Power Plant

Oljedirektoratet

Olje og Gassklynge Helgeland

OWEC Tower AS

Pelagisk Forening

Per Arve Hugdal

Petoro AS

Petroleumstilsynet

Redningsselskapet

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

RWE Renewables

Rødøy kommune

SAFER

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Samfunnsbedriftene

Seatower AS

Shell Norge

Simens AS

SINTEF energiforskning AS

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Statens havarikommisjon for transport

Statens Strålevern

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Sway AS

Sør-Norges Trålerlag

Søskaven AS

Technip FMC Norge

Tekna

Tromsø kommune

Træna kommune

Unitech

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Utsira kommune

Vestavind Kraft AS

Vest-Finnmark Kystfiskarlag

Vestvågøy kommune

Vågan kommune

WWF

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ZERO

Øksnes kommune