Historisk arkiv

Vil energieffektivisere ved å utnytte overskuddsvarme fra datasentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru vil å pålegge datasentre og andre kraftkrevende anlegg å utrede mulighetene for å utnytte spillvarme. Forslaget går lenger enn EUs energieffektiviseringsdirektiv - og vil kunne bidra til betydelig energieffektivisering.

I et lovforslag som blir sendt på høring denne uken foreslår olje- og energiminister Tina Bru at alle som skal etablere eller oppgradere energi- og industrianlegg i Norge må gjennomføre en analyse av mulighetene for å utnytte spillvarmen, i tråd med EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Men Bru ønsker at også elektriske anlegg og datasentre skal omfattes av lovforslaget – og går dermed lenger enn EU-direktivets krav.

- Samfunnet elektrifiseres, og behovet for strøm blir bare større og større. Da er det kjempeviktig at vi ikke bare fokuserer på hvordan vi produserer mer energi, men også hvordan vi kan utnytter den energien vi allerede har enda mer effektivt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

 

Stort potensial for energisparing

Det planlegges og bygges stadig flere datasentre i Norge. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at elektrisitrisitetsbruk i datasentre vil øke til mellom 3 og 11 TWh per år i Norge frem mot 2040, fra 0,8 TWh i 2019. Hoveddelen av bruken av elektrisitet går til kjøling, og det gir spillvarme. Dersom denne spillvarmen utnyttes, kan det bidra til betydelig energieffektivisering. På Ulven i Oslo planlegger for eksempel Fortum Varme å utnytte spillvarmen fra datasenteret DigiPlex. Denne spillvarmen kan dekke varmebehovet i 5000 boliger i et år, tilsvarende energi fra om lag 2 vindturbiner.

- Potensialet til energieffektivisering ved utnyttelse av spillvarme er stort. Et pålegg om å utrede de mulighetene som finnes kan bidra til at aktørene blir oppmerksomme på mulighetene til bedre ressursutnyttelse, sier Tina Bru.

 

Går lenger enn kravet fra EU

Forslaget som nå er sendt på høring innebærer konkret at det tas inn en bestemmelse i energiloven som gir hjemmel til å kreve at eiere av energianlegg og industri må gjennomføre en kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte spillvarme. Imidlertid er det kun anlegg som får energi fra gass, olje, avfall og bioenergi på over 20 MV som er underlagt EED.

Olje- og energiministeren ønsker at også anlegg som får energi fra strøm, som datasentre, skal omfattes av lovendringen – og går dermed lenger enn det EU gjør på området. For datasentre vil kravet gjelde for aktører som planlegger å bygge sentre med over 2 MW tilført elektrisk effekt.

- I Norge har vi høye krav til energieffektivisering i nye bygg, men mange datasentre og industrivirksomheter er unntatt eller har redusert elavgift, og de har ikke vesentlige krav til energieffektivitet. Jeg håper at dette forslaget kan bidra til både energieffektivisering og mer sirkulærøkonomi, sier Bru.

 

Må godkjennes av NVE

Kost-nytteanalysene skal sendes til godkjenning hos NVE, som må godkjenne før anlegget kan bygges eller oppgraderingen kan foretas.

Også Sverige, Finland og Danmark arbeider med å øke utnyttelsen av spillvarme fra datasentre. EU peker på spillvarme fra anlegg med tilført elektrisk effekt i flere av sine strategier for grønn omstilling.

Lovforslaget skal nå ut på høring i åtte uker. Høringsfristen er 14. april.

 

Bilde av strømkabler.
Potensialet for energisparing ved utnyttelse av spillvarme fra datasentre er stort. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at elektrisitrisitetsbruk i datasentre vil øke til mellom 3 og 11 TWh per år i Norge frem mot 2040, fra 0,8 TWh i 2019. Foto: Unsplash/Thomas Jensen