Historisk arkiv

Innlegg på OG21-forum 26. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Liens innlegg på OG21-forum 26. november i Stavanger.

Sjekkes mot framføring.

 • Tusen takk for invitasjonen hit til Stavanger og OG21-forum!
 • Årets tema er spennende, og ikke minst ambisiøst: rett og slett hvordan vi skal temme kostnadstrollet.
 • La meg begynne med å vise et bilde som handler om nettopp troll, og som viser hva som faktisk er mulig når kloke hoder samler seg om en felles problemstilling.
 • Håper dette var til inspirasjon! Det er det største byggverket som er flyttet av menneskeheten. Mye av nøkkelen var nettopp teknologiutvikling!
 • Når vi har klart det kunststykket, bør vi i utgangspunktet også være i stand til å temme kostnadstrollet. Det er mitt optimistiske utgangspunkt for dagen i dag.
 • Mye av optimismen skyldes det arbeidet OG21 har lagt for dagen.  Programmet viser tydelig at det er trykk på de viktige problemstillingene.
 • Jeg setter også pris på engasjementet den nye styrelederen viser, og Lars skal vite at OED stiller seg bak OG21.

Kostnadsutfordringen/lønnsomhetsutfordringen

 • La meg begynne med det overordnede bildet, og hvorfor vi er samlet her i dag. Fakta er at vi over tid har opplevd en eksplosjon i kostnader.
 • De høye kostnadene på sokkelen er kanskje den viktigste enkelt-trusselen mot et fortsatt høyt aktivitetsnivå i årene som kommer.
 • I den senere tid har flere nye prosjekter blitt utsatt. Dette er prosjekter som utgjør store potensielle verdier for samfunnet. Lavere kostnader vil bidra til at flere prosjekter blir realisert.
 • Det vil også gjøre at mer olje og gass kan hentes ut av feltene som er i drift. Hvis vi ikke lykkes med å få ned kostnadene, vil disse ressursene aldri bli utvunnet. Det betyr i verste fall at store inntekter vil gå tapt.
 • I tillegg har vi siden sommeren sett et kraftig fall i oljeprisen, som ytterligere bidrar til å skape en utfordrende situasjon for hele bransjen.
 • Når det gjelder investeringene har de vokst nærmest kontinuerlig i en lang periode. Nå ser det ut til at den lange vekstperioden flater ut. Flere reduserer investeringene, og sier opp ansatte.
 • Slik jeg ser det er det to helt sentrale faktorer som må på plass når man skal løse et felles problem.
 • For det første, aktørene i bransjen må oppfatte, og faktisk være enige om, at de står overfor et problem. Det handler om en mest mulig felles virkelighetsforståelse. Altså at det faktisk er et troll der ute!
 • For det andre, vi må jobbe sammen.  Det står jo i årets invitasjon at OG21 inviterer til en diskusjon og idédugnad om teknologiene og løsningene som kan bekjempe kostnadstrollet på sokkelen.
 • Det inkluderer et bredt spekter av aktører – fra myndigheter, industri og akademia.
 • Når begge disse premissene er til stede, tror jeg vi er bedre rustet til å komme fram til nyttige innspill og bidrag i denne diskusjonen.

Myndighetenes rolle

 • Nå vil jeg snakke litt om myndighetens rolle.
 • Tidligere president Ronald Reagan er sitert på hva man mente var de mest skremmende ordet i det engelske språket: ”I am from the government, and I am here to help you”.
 • Jeg skal selvfølgelig ikke ta den så langt. Poenget mitt er at industrien har hovedansvaret i dette arbeidet.
 • Myndighetene har selvfølgelig også en rolle. Først og fremst har vi et ansvar for å legge til rette gjennom stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det inkluderer å tilby selskapene attraktivt leteareal.
 • Vi må ikke glemme det store perspektivet, og hvorfor dette arbeidet er viktig.
 • Olje- og gassindustrien er Norges viktigste næring – og vil også være det i fortsatt mange tiår framover.
 • Det forventes et fall i investeringsnivået fra 2014 til 2015. Likevel vil nivået til neste år fortsatt være høyt i et historisk perspektiv.  Utbyggingen av Sverdrup vil dessuten bidra til et høyt nivå ut tiåret.
 • Aktiviteten etter 2020 avhenger i stor grad av at vi gjør nye funn, at nåværende funn utvinnes, og at vi øker produksjonen på allerede eksisterende felt.
 • Det er definitivt lyspunkter. For det første; Vi har fortsatt mye olje- og gass igjen. Etter over førti års produksjon, har vi fortsatt over halvparten av utvinnbare ressurser liggende i bakken. Potensialet er dermed stort i Nordsjøen, i Norskehavet og i Barentshavet.
 • For det andre, norsk sokkel er – i likhet med førtiåringer flest - fortsatt svært attraktiv. Den anerkjente energianalytikeren Philip Lambert sa det ganske treffende på ONS: Dersom han hadde en milliard å investere, ville han valgt å investere dem her i Norge.
 • Vi ser det også i konkrete tall. I forbindelse med årets TFO-runde har vi mottatt rekordmange søknader fra til sammen 47 selskaper.
 • Interessen fra selskapene for 23. konsesjonsrunde og de nyåpnede områdene er også stor.
 • Selve regelverket kan også forbedres. I løpet av de siste årene har tre utvalg vurdert ulike sider av norsk petroleumsvirksomhet.
 • Alle har påpekt et behov for bedre analyser av både forventede kostnader og nyttegevinster ved tiltak i petroleumssektoren.
 • I samarbeidet med andre departementer har vi startet et arbeid for å lage en veileder for samfunnsøkonomiske analyser ved norsk petroleumsvirksomhet. Målet er at den skal gi bedre grunnlag for offentlige beslutninger.

Industriens rolle

 • Det var myndighetene. Som jeg allerede har sagt; det er industrien selv som har hovedansvaret for å få ned kostnadene.
 • Rettighetshaverne på norsk sokkel er forpliktet til å lete etter, bygge ut og drive aktiviteten på en effektiv måte.
 • Det betyr også at kostnadene må holdes under kontroll. Dette er helt avgjørende for at verdiskapingen skal bli så høy som mulig.
 • Vi trenger rett og slett mindre snakk, og mer handling.
 • Slik jeg ser det vil standardisering, mer effektivitet og mindre byråkrati, samt ny teknologi stå helt sentralt.
 • Dessuten må vi ha trykk på uttesting og kvalifisering av ny teknologi slik at nye løsninger kan tas i bruk raskere. Jeg ser frem til å høre mer om OG21-studien om pilotering etterpå.
 • La oss heller ikke glemme at det kan være mye å lære også fra andre industrier som har vært gjennom tøffe kostnadsprosesser; slik som flyindustrien eller prosessindustrien.
 • Helge Lund har vært inne på det tidligere, kanskje noe av løsningen er flere legoklosser på havbunnen?  Da tenker jeg blant annet på felles standarder på ulike komponenter, og felles grensesnitt mot annet utstyr som skal tilkobles.
 • Det skjer mye spennende innen subsea som vi vil få høre mer om senere i dag.
 • Jeg er også overbevist om at lego er godt for kreativitet og skaperkraft – ikke ulikt originalen fra Danmark.
 • Standardisering og forenklinger står ikke i et motsetningsforhold til innovasjon. Det er kanskje omvendt: Det enkle er ofte er det beste - og smarteste. Jeg mener forenkling og innovasjon går hånd i hånd.
 • I vårt arbeid med å utvikle bedre teknologi og nye løsninger er det en ”human factor” å ta med i regnestykket. 
 • Ny teknologi har ofte betydning for hvordan mennesker samhandler.  Jeg tror det er fornuftig å se på ny teknologi og endringer i arbeidsprosesser som to sider av samme sak.
 • Selv er jeg humanist av utdanning, og jeg tror det er mye å hente i krysningspunktet mellom teknologi og mennesker.
 • Jeg hadde nylig gleden av åpne den årlige IO-konferansen i regi av NTNU og IO-senteret. Nettopp samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon er et område vi ikke må undervurdere.
 • Skal vi komme kostnadstrollet til livs, må også arbeidsprosesser være en del vår felles innsats.
 • For å ta et eksempel: Mer kostnadseffektiv boring kan neppe løses ene og alene ved hjelp av bedre utstyr på riggen.  Hvordan utstyret brukes er minst like viktig.
 • OG21 har mulighet for å se teknologiutvikling i et bredere perspektiv. I dette ligger mye av styrken til et organ med så bredt sammensatt ekspertise.
 • De av dere som hørte meg på OG21 Forum i fjor – den gang i Oslo – fikk sikkert også med dere at jeg er opptatt av teknologi og arbeidet som gjøres med økt utvinning.
 • Jeg fabulerte litt om hvor mange ekstra operabygg – lik den vi finner i Oslo – vi kunne bygge med gevinsten vi har oppnådd gjennom økt utvinningsgrad på Ekofisk.
 • Nå er neppe noen tjent med nesten 400 nye operabygg. Men alle som jobber med økt utvinning vet at det representerer enorme verdier for alle involverte. Jeg er derfor glad for at selskapene jobber aktivt med dette.
 • Siden i fjor har jeg også hatt gleden av å åpne to sentre dedikert til IOR; Det nye nasjonale sentret for økt utvinning i Stavanger, og Statoils nye senter på Rotvoll utenfor Trondheim.

Betydningen av forskning og teknologiutvikling

 • Etter å ha snakket en del om kostnadsutfordringen – som tross alt er dagens tema, vil jeg avslutningsvis snakke litt om betydningen av petroleumsforskning mer generelt.
 • La meg begynne med det helt overordnede perspektivet; Den siste rapporten fra det internasjonale energibyrået – IEA – er like ”kjedelig” på et spesielt punkt som tidligere års versjoner: Verden trenger fortsatt enorme mengder olje- og gass, og vil gjøre det i mange tiår framover.
 • Den samme rapporten, og selvfølgelig det internasjonale klimapanelet – IPCC – er dessuten samstemte på et annet veldig viktig punkt; Vi må samtidig ta klimautfordringen på alvor, og jobbe knallhardt for å redusere utslippene.  
 • Jeg er i grunn ganske forundret over de i debatten som lager et slags skille mellom disse to faktorene. Vi trenger mer energi til en verden som etterspør enorme mengder, og vi må få ned utslippene.
 • Dette er en todelt utfordring.
 • Myndigheter, næringsliv og industri – og akademia må jobbe med dette utgangspunktet. Det må være rammen for debatten.
 • Grunnen til at jeg tar opp dette helt overordnede perspektivet er rett og slett at jeg mener petroleumsforskning, ikke bare er etisk riktig, men også en sentral del av løsningene på disse utfordringene.
 • Det var det internasjonale perspektivet. Samtidig er det også slik at petroleumsnæringen bidrar med enorme verdier til samfunnet, og betyr ringvirkninger og arbeidsplasser over det ganske land.
 • Det er blitt sagt at oljeindustrien er grunnen til at Norge passerte finanskrisen som en tysk direktørbil med støtdemper over en fartsdump.
 • Poenget mitt er at det er mange grunner til å satse på petroleumsforskning!
 • Regjeringen har derfor også konsekvent styrket de offentlige bidragene til slik forskning siden vi vant valget. Jeg har også vært svært tydelig på hva jeg mener når det har oppstått debatter om hvorvidt en slik satsing er etisk riktig.
 • Sist fredag ble det enighet om statsbudsjettet for 2015.  Samtidig med statsbudsjettet har regjeringen også lagt fram en Langtidsplan for forskning og utvikling.
 • Planen innebærer et historisk løft hvor regjeringen gjeninnfører et tidfestet mål for forskningssatsinger. Petroleums- og energiforskning er blant de prioriterte områdene.
 • For eksempel ønsker regjeringen å styrke rekrutteringen på doktorgradsnivå, særlig for matematikk, naturfag og teknologi. Dette er svært relevant kompetanse i olje- og gassnæringen.
 • Videre vil vi prioritere oppgardering av Marinteknisk senter i Trondheim, Ocean Space Centre. Styrket FoU-satsing i skjæringspunktet maritim sektor og petroleum vil kunne gi betydelige synergier.
 • Langtidsplanen har tre overordnede mål: Å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer.
 • Jeg mener at petroleumssektoren har gode forutsetninger for å bidra til å nå disse målene.
 • Norges Forskningsråd har nettopp annonsert resultatet av en omfattende utlysning av Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon.
 • Der ble det gitt støtte til åtte sentre med relevans for olje- og gassektoren.  To av dem skal ta for seg problemstilinger som vi nettopp skal diskutere i dag.
 • Det ene er Center for Offshore Mechatronics ved Universitetet i Kristiansand som skal jobbe med kostnadseffektiv boring.
 • Det andre er SUBPRO-senteret ved NTNU som tar for seg fremtidige utfordringer for subsea produksjon og prosessering av petroleum.
 • At olje- og gassindustrien får gjennomslag i åpen konkurranse med andre næringar, lover godt for framtida.

Avslutning

 • Det er på tide å runde av mitt innlegg i dag. Jeg håper jeg har bidratt til å sparke i gang diskusjonen. Jeg ser også fram til å høre om den nye studien til OG21 om pilotering og bruk av ny teknologi.
 • Jeg vil berømme dette initiativet til en konstruktiv idédugnad om hvordan vi skal bekjempe kostnadstrollet.
 • Nå har jeg riktignok sagt at jeg ønsker mer handling enn ord, men det betyr ikke at jeg mener slike initiativ er unyttige. Det er det som skjer etterpå som er interessant. Der vil jeg gjerne ha handling.
 • For å bekjempe troll trengs det trolljegere. Har dere forresten sett den filmen?
 • Påstanden er at troll finnes, men at staten holder den kunnskapen hemmelig.
 • Når det gjelder kostnadstrollet, har vel ikke staten og dens representant her i dag, meg, gjort noe forsøk på å holde det hemmelig. Vi har kostnadstroll, og vi må jobbe sammen for å bekjempe det.
 • Men de fremste jegerne, det er dere i bransjen!
 • Takk for oppmerksomheten!