Historisk arkiv

Ny rapport: Bedre statistikk om kollektivtransport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

For å utvikle kollektivtransporten trengs bedre statistikk. En ny rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet for Samferdselsdepartementet, viser hvordan dette bør gjøres.

Pålitelig statistikk er et viktig grunnlag for myndighetenes arbeid med transportpolitikken. Bakgrunnen for rapporten fra TØI er at dagens statistikk om kollektivtransport er mangelfull, blant annet fordi data ikke er sammenlignbar på tvers av geografiske regioner eller transportmidler.

Rapporten har kartlagt det eksisterende datagrunnlaget og vurdert hvilke tiltak som kan bidra til sikrere og relevant statistikk.

Anbefalingen i rapporten er blant annet at Samferdselsdepartementet og SSB bør komme frem til en ny geografisk avgrensning for byområder. I rapporten heter det at utgangspunktet for å definere byområder bør være kommunegrenser. I rapporten foreslår TØI også at modellene som brukes for å beregne passasjerkilometer bør forbedres.

"Bedre data for kollektivtransporten” - les rapporten (pdf)