Historisk arkiv

EU-kommisjonen legger frem del 2 av Mobilitetspakken – Clean Mobility Package

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Kommisjonen presenterte 8. november del 2 av Mobilitetspakken. Kommisjonen foreslår bla. nye standarder for CO2-utslipp fra nye person- og varebiler, for å fremskynde overgangen til lav- og nullutslippsbiler.

Pakken inneholder både policydokumenter og regelverksforslag:

Forslag til nye CO2-standarder for å få produsentene til å drive innovasjon og levere lavutslippsbiler til markedet. Forslaget inneholder mål både for 2025 og 2030. Formålet med 2025-målet er å sikre at investeringene starter allerede nå. 2030-målet skal gi langsiktighet og sikre investeringer over tid.

Direktivforslag om rene kjøretøy for å fremme rene mobilitetsløsninger i offentlige anbud og derved løfte etterspørselen og videre utbredelse av rene mobilitetsløsninger; endringer i direktiv 2009/33 EU.

- En handlingsplan og investeringsløsninger for transeuropeisk distribusjon av infrastruktur for alternative drivstoff. Målet er å øke ambisjonene i nasjonale planer, øke investeringene og øke forbrukerens aksept. 

Forslag til revisjonen av direktivet om kombinert transport, som fremmer kombinert bruk av ulike transportformer, og som skal gi bedriftene insentiver og dermed stimulere kombinert bruk av lastebiler og tog eller skip for transport av varer.

Forslag til endringer i direktivet om passasjertjenester med buss, som skal øke antall bussforbindelser over lange avstander over hele Europa og tilby alternativer til bruk av personbiler, samt bidra til å redusere transportutslipp og trafikkbelastningen.

Kommisjonens pressemelding:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_en.htm

Kommisjonens infoside om Clean Mobility Package:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en

Regelverksforslagene i den nye Mobilitetspakken kan få konsekvenser for Norge som EØS-land, og Samferdselsdepartementet vil følge nøye den videre behandlingen i EU-systemet. Forslagene skal behandles i Rådet og Europaparlamentet, og innholdet kan derfor bli endret i løpet av denne prosessen.

Første del ble lagt frem 31. mai 2017.

Samferdselsdepartementet ønsker også skriftlige innspill til regelverksforslagene, og vi ber om innspill innen fredag 1. desember. Disse sendes til departementets postmottak på følgende e-postadresse: postmottak@sd.dep.no