Historisk arkiv

Bypakke Bodø: Anleggsstart høsten 2014, regjeringen åpner for endringer i bompengeopplegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Bodø får et tryggere og mer effektivt transportsystem, som vil bidra til bedre bymiljø, økt framkommelighet for kollektivtrafikken og bedre forhold for gående og syklister. Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om utbygging og finansiering av Bypakke Bodø.

- Bodø får et tryggere og mer effektivt transportsystem, som vil bidra til bedre bymiljø, økt framkommelighet for kollektivtrafikken og bedre forhold for gående og syklister. Byens innfartsåre, riksveg 80, skal bygges ut til firefelts veg på strekningen Hunstadmoen – Thallekrysset. Regjeringen åpner også for endringer i bompengeopplegget, noe som skal komme trafikantene til gode i form av lavere bomtakster.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om utbygging og finansiering av Bypakke Bodø. Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Anleggsarbeidet skal etter planen starte høsten 2014, og kan være ferdig i løpet av 2019.

Utbygging av 5,4 kilometer ny firefelts veg fra Hunstadmoen til Thallekrysset utgjør hoveddelen av prosjektet. Fra Hunstadmoen blir det bygd en om lag 2,8 kilometer lang tunnel i to løp vestover til Bodøelv. Prosjektet går videre langs dagens riksveg 80 til Thallekrysset og langs Olav V gate (arm av riksveg 80) forbi kryss med Gamle riksvei.

Tiltak for kollektivtransport, gående og syklister

Bypakke Bodø omfatter også en rekke tiltak for gående og syklende og for å bedre trafikksikkerheten.

Innenfor bypakken er det også lagt opp til tiltak for å bidra til bedre framkommelighet og kortere kjøretid for kollektivtrafikken. Disse tiltakene skal gjennomføres på riksveger, fylkesveger og kommunale veger. I tillegg kommer utbygging av holdeplasser med universell utforming.

I forslaget blir det dessuten vist til at Jernbaneverket legger opp til å bygge ny holdeplass for tog på Tverlandet. Dette prosjektet inngår ikke i utbyggings- og finansieringsplanen for Bypakke Bodø.

Økonomisk ramme

Bypakke Bodø har en samlet økonomisk ramme på 2820 millioner 2014-kroner. I tillegg vil Nordland fylkeskommune styrke driften av kollektivtilbudet med til sammen 59 millioner 2014-kroner i perioden 2014-2021.

I tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av bompenger, statlige bevilgninger og midler fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Timesregel: Betal én gang, få et fritt antall passeringer i én time

I forslaget fra regjeringen er det også lagt til grunn at bompengeoppleget for bypakken skal samordnes med den allerede igangsatte innkrevingen for prosjektet riksveg 80 Løding – Vikan (Tverlandsbrua). En slik samordning er i tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak. Forslaget betyr også at det innføres en timesregel for bompasseringer. For alle trafikanter vil dermed betaling av én bompassering gi rett til et fritt antall passeringer i løpet av én time. I tillegg skal det innføres et passeringstak, slik at ingen skal betale for mer enn 80 passeringer per kjøretøy i løpet av én kalendermåned.

Mulige endringer i bompengeopplegg 

I forslaget blir det vist til regjeringen legger opp til en omorganisering av bompengesektoren, slik at dagens mange bompengeselskap blir redusert til et fåtall.

Dette kan gi lavere administrasjonskostnader og mer effektiv drift. For ytterligere å spare bilistene for å dekke store løpende finansieringskostnader vil regjeringen også innføre en rentekompensasjonsordning for bompengelån.

- Samferdselsdepartementet åpner derfor for å gjøre endringer i takst- og innkrevingsopplegget for Bypakke Bodø. Regjeringen foreslår at departementet skal få fullmakt til å endre takster i tråd med eventuelle endrede renteforutsetninger, innføring av envegs innkreving av bompenger og en reduksjon i antallet bomstasjoner. Slike mulige endringer i takst- og innkrevingsopplegget for bypakken skal skje i samråd med lokale myndigheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kartskisse og flere opplysninger: Prop.131 S (2013-2014) Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv 80 Løding – Vikan (Tverlandsbrua)