Historisk arkiv

Framskynder E105 Elvenes – Hesseng: 60 millioner kroner sikrer effektiv og sammenhengende utbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil framskynde arbeidet med E105 på strekningen Elvenes – Rundvannet i Finnmark. I revidert statsbudsjett for 2014 vil regjeringen foreslå at det skal settes av 60 millioner kroner til raskere utbygging av strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Regjeringen vil framskynde arbeidet med E105 på strekningen Elvenes – Rundvannet i Finnmark. I revidert statsbudsjett for 2014 vil regjeringen foreslå at det skal settes av 60 millioner kroner til raskere utbygging av strekningen. Midlene bidrar til mer effektiv og sammenhengende utbygging av E105 i grenseområdet mot Russland, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Den 3,5 kilometer lange strekningen Elvenes – Rundvannet er siste etappe i utbyggingen av den 10 kilometer lange vegen mellom Storskog og Hesseng i Sør-Varanger kommune. Første etappe som omfatter den fire kilometer lange strekningen Storskog – Elvenes, ble åpnet for trafikk i 2013. Andre etappe, den 2,5 kilometer lange strekningen Rundvannet – Hesseng, har tidligere fått oppstartbevilgning.

Selve anleggsarbeidet for denne etappen er ikke satt i gang – i påvente av midler til å starte anleggsarbeid på den siste strekningen Elvenes – Rundvannet, slik at man dermed får en mer effektiv og samlet utbygging. En slik samlet utbygging har flere anleggstekniske fordeler, blant annet mer effektiv fjerning, transport og bruk av jord- og steinmasser innenfor det samlede anlegget på E105 i kommunen.

Kostnadene for utbygging av strekningen Elvenes – Rundvannet - Hesseng er beregnet til 475 millioner 2014-kroner, fordelt med 81 millioner kroner for Rundvannet – Hesseng og 394 millioner kroner for Elvenes – Rundvannet. Utbyggingen skal fullt ut finansieres ved bevilgninger over statsbudsjettet.

Sikrer og framskynder framdrift for flere prosjekter

- Dette er nok et vegprosjekt som framskyndes av regjeringen, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

I tillegg til beløpet på 60 millioner kroner til E105 Elvenes – Rundvannet i Finnmark, er det tidligere varslet at disse fire riksvegprosjektene får ekstra midler over 2014-budsjettet til forberedende arbeider for å sikre og framskynde framdriften:

• E18 Tvedestrand – Arendal: 80 millioner kroner

• E16 Bagn – Bjørgo i Oppland: 40 millioner kroner

• E6 Vindalsliene – Korporals bru i Sør-Trøndelag: 20 millioner kroner

• E18 Rugtvedt – Dørdal: 50 millioner kroner. I tillegg kommer 170 millioner kroner som bompengeselskapet får forskuttere. Disse midlene skal gå til forberedende arbeider.

Kostnadene for utbyggingen av disse fem prosjektene er beregnet til i alt vel 11 milliarder 2014-kroner.

- Regjeringen viser med dette at den holder sine løfter om rask framdrift. Dette kommer i tillegg til ti vegprosjekter som har fått økte planleggingsmidler, sier samferdselsministeren