Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Godskorridor Stockholm–Palermo utvidet til Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- En ny godskorridor på jernbanen gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med en forskriftsendring som Samferdselsdepartementet nylig har fastsatt.

EU fastsatte i 2010 at hele ni godskorridorer skulle opprettes. Forskriftsendringen innebærer at godskorridoren på jernbanen mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø.

Korridoren har fått navnet Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (tidligere Rail Freight Corridor 3) og skal være operativ 10. november 2015. Korridorutvidelsen til Oslo skal være operativ senest 10. november 2018. Fra norsk side arbeides det for at den norske delen av korridoren skal være operativ fra starten av.

Mål om høyere prioritet for godstogene
Det er styringsgruppen for Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor som utarbeider regler for godsprioriteringer og prosedyrer for koordinering av trafikkstyring langs korridoren. Norge er representert i styringsgruppen ved Jernbaneverket.

Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet enn i dag, men at gods- og persontrafikkens behov for prioritering selvsagt skal balanseres. Økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrenser skal dessuten sikre flere og bedre ruteleier for godstogene.

Målet med godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal blir høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog.

- Alt som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge jernbane for frakt av gods, er bra. Det store løftet for å få mer gods over på jernbane i Norge, er å bedre infrastrukturen. Men samarbeid som dette vil også ha betydning. Jeg ønsker derfor godskorridoren velkommen og er svært fornøyd med at vi nå har sørget for en utvidelse av korridoren til Oslo og Norge, sier samferdselsministeren.