Historisk arkiv

Nivået på Avinors lufthavnsavgifter videreføres i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Lufthavnsavgiftene bidrar til å finansiere et sikkert og godt flytilbud over hele landet. Regjeringen vil videreføre avgiftsnivået fra 2014 i 2015. Bakgrunnen er at prognosene tilsier trafikkvekst på Avinors flyplasser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Lufthavnsavgiftene bidrar til å finansiere et sikkert og godt flytilbud over hele landet. Regjeringen vil videreføre avgiftsnivået fra 2014 i 2015. Bakgrunnen er at prognosene tilsier trafikkvekst på Avinors flyplasser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.  

Samferdselsdepartementet har i dag vedtatt lufthavnavgifter for Avinors lufthavner for 2015. Avgiftssatsene vil gjelde fra 1. januar 2015 på Avinors 46 flyplasser i Norge. 

Nullvekst i avgiftssatser
Vedtaket fører til følgende endringer for avgifter som flyselskapene betaler til Avinor:

  • Passasjeravgift utland reduseres fra 58 kroner i 2014 til 54 kroner i 2015.
  • Passasjeravgift innland økes fra 51 kroner i 2014 til 54 kroner i 2015.
  • Startavgiften økes fra 67 kroner i 2014 til 68 kroner i 2015.
  • Sikkerhetsavgiften reduseres fra 57 kroner i 2014 til 56 kroner i 2015.

Summen av disse endringene fører til en nullvekst i avgiftssatsene for Avinors lufthavner. Dette gir en nedgang i avgiftssatsene når man tar hensyn til forventet prisstigning. Den antatte trafikkveksten vil samtidig øke Avinors samlede avgiftsinntekter i 2015.

Harmonisering av passasjeravgiftene
Endringene i avgiftene fører til at passasjeravgiftene for trafikk internt i Norge og til/fra utlandet harmoniseres. EFTAs overvåkingsorgan ESA har pålagt Norge å gjøre dette. Som følge av EØS-avtalen kan ikke norske myndigheter operere med ulike avgiftsnivåer for flyreiser i Norge og til/fra utlandet.

Ulike trafikkprognoser fra Avinor og flyselskapene
Samferdselsdepartementet har merket seg at Avinor og flyselskapene ikke har vært enige om forventet trafikkvekst under forberedelsen av forskriften. Den vedtatte forskriften innebærer at Avinors moderate prognose har blitt tillagt vekt.

Samferdselsdepartementet vil følge med på hvor godt faktisk trafikkvekst for 2015 treffer i forhold til Avinors prognoser. Eventuelle avvik mellom faktisk trafikk og prognosene vil være et forhold som vil bli tillagt vekt ved fastsettelsen av avgiftene for 2016.


For flere opplysninger – se:


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)