Historisk arkiv

Tydeligere vikepliktregler for syklister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Jeg vil be Vegdirektoratet å vurdere mulighetene for å forenkle vikepliktsreglene for syklende. I tillegg vil jeg be dem sørge for bedre samordning mellom regelverk og faktisk vegutforming og regulering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Dette fordi mange syklister i dag opplever det uklart når de har vikeplikt.

- Vi ønsker å tilrettelegge bedre for sykling. Det er godt for folkehelsa, og gir bedre fremkommelighet i trafikken i våre byer. Samtidig må vi ivareta trafikksikkerhetsperspektivet. Når syklistenes organisasjoner påpeker mangelfull skilting og uklar tolkning, så må vi ta en runde og finne bedre løsninger.

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet har ved flere tidligere anledninger, sist i 2008, vurdert behovet for endringer i trafikkreglene med hensyn til blant annet vikepliktsreglene for syklende. I den forbindelse ble innspillene i en rapport fra SINTEF i 2006 ("Utredning om problemstillinger knyttet til vikepliktsreglene for syklister") gjennomgått og vurdert.

Konklusjonen ble den gang at reglene ikke skulle endres. Isteden skulle språklige justeringer klargjøre regelverket. Endringene ble innført i mai 2013, men målet om klargjøring ble ikke i tilstrekkelig grad oppnådd.