Historisk arkiv

Klart for forhandlinger om bymiljøavtale mellom staten og Oslo og Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi må bygge ut infrastruktur som sikrer bedre framkommelighet og mer miljøvennlige løsninger i byområdene. Enkelte slike investeringer er for store for den enkelte fylkeskommune og kommune. Derfor har regjeringen sagt at staten vil bidra med 50 prosent av kostnadene til store investeringsprosjekter for kollektivtransporten i storbyområdene. Dette er et løfte som overoppfyller Nasjonal transportplan. I Oslo og Akershus gjelder dette i første omgang Fornebubanen. Ahusbanen og en eventuell ny T-banetunnel gjennom Oslo vil framover også være aktuelle prosjekter for ordningen med slik statlig støtte.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å framforhandle en bymiljøavtale mellom staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

Bymiljøavtalen har som overordnet mål å sikre at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som blir valgt må bidra til bedre framkommelighet samlet sett, særlig ved å legge til rette for attraktive alternativer til privatbil.

Avtalen mellom staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune skal gjelde fram til 2023 og vil bli revidert fortløpende i samsvar med revisjoner av Nasjonal transportplan.

Krav om interkommunal areal- og transportplan

I bymiljøavtalene vil det bli stilt krav om at det skal være utarbeidet en regional eller interkommunal areal- og transportplan.  Dette er et nytt grep, sammenliknet med dagens bypakker og belønningsordning. Prinsipper for arealbruk i bymiljøavtalene vil følges opp gjennom såkalte utviklingsavtaler, som er et nytt verktøy for å sikre bedre partnerskap mellom storbyområdene og staten.

Tiltak innenfor bymiljøavtalen skal finansieres med en kombinasjon av statlige midler, fylkeskommunale midler, kommunale midler og brukerfinansiering (Oslopakke 3). I tillegg til ordinære statlige midler til riksveg og jernbane, er det også fra statens side satt av midler i 2015 til tiltak for blant annet kollektivtransport og miljø på riksvegnettet og til videre planlegging av Fornebubanen.

For større investeringsprosjekt innenfor kollektivtransport som er omfattet av ordningen med 50 prosent statlig støtte, legger Samferdselsdepartementet til grunn at de lokale myndighetene både planmessig og finansielt bidrar til rasjonell framdrift.

Oslo og Akershus – i likhet med andre storbyområder – mottar i dag statlige midler innenfor ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområder”. Ved inngåelse av en bymiljøavtale vil midlene fra belønningsordningen inngå i bymiljøavtalen, som dermed også vil omfatte tidligere avtale om belønningsmidler.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at det også for de andre storbyene Trondheim, Bergen og Stavanger så raskt som mulig vil bli framforhandlet bymiljøavtaler.