Historisk arkiv

Satsing på trafikksikkerhet gir resultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Antallet drepte i vegtrafikken følger en positiv trend, og tallene fra årets fem første måneder viser at det gikk færre liv tapt i trafikken disse månedene sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. Denne nedgangen er gledelig, og vi ser resultat av en bred og målrettet satsing på trafikksikkerhet. Likevel er ethvert tapt liv i trafikken ett for mye, og vi vil derfor fortsette kampen mot trafikkdøden, sier Solvik-Olsen.

I løpet av de fem første månedene i 2015 har Statens vegvesen foreløpig registrert 43 drepte i vegtrafikken, hvorav 12 drepte i mai. Dette er en nedgang sammenlignet med 2014, da 57 mennesker omkom i vegtrafikkulykker i løpet av de fem første månedene, hvorav 18 i mai.

Samtidig ser vi en negativ trend når det gjelder motorsykkelulykker. I mai 2015 har vi hatt flere alvorlige motorsykkelulykker, hvor til sammen fem motorsyklister mistet livet. Dette er en økning sammenliknet med de siste fem årene, da antallet har vært mellom en og tre drepte i mai. Bare i løpet av den første uken i juni har ytterligere to motorsyklister mistet livet.

– Vi vil følge denne ulykkesutviklingen nøye. Selv om det over tid har vært en markant reduksjon i ulykkesrisiko for motorsyklister, er risikoen fortsatt høy sammen­lignet med bilførere. Jeg er derfor glad for at vi i Norge har etablert et godt samarbeid mellom samferdselsmyndighetene og motorsyklistenes egen organisasjon, Norsk Motorcykkel Union (NMCU). Sammen med dem har Statens vegvesen laget en egen motorsykkel- og mopedstrategi med 21 oppfølgingstiltak for å bedre trafikksikkerheten for denne trafikantgruppen, sier Solvik-Olsen.

Ulykkestall for 2014
I 2014 mistet 147 personer livet i vegtrafikkulykker. Dette er 40 færre enn i 2013, da 187 personer mistet livet. Norge var dermed et av svært få europeiske land med under tre omkomne per 100 000 innbyggere. Antall drepte er bare så vidt høyere enn ”rekordåret” 2012, da 145 personer mistet livet, og betydelig lavere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, som er 172 omkomne.

Antallet hardt skadde i vegtrafikken følger også en positiv trend. I 2014 ble 674 mennesker hardt skadd i trafikkulykker. Dette er det laveste antallet registrert siden 1947 – et år da antall motorkjøretøy utgjorde 3,5 prosent av dagens kjøretøypark. I forhold til perioden fra 2000 til 2014 er antallet drepte og antall hardt skadde redusert med henholdsvis 57 og 47 prosent. I samme periode har veitrafikken økt med 29 prosent.

Regjeringen satser bredt på trafikksikkerhet
Regjeringens trafikksikkerhetssatsing gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak, og består både av tiltak som kan påvirke trafikantenes adferd, fysiske tiltak på vegnettet og kjøretøyrettede tiltak.

– Regjeringen prioriterer trafikksikkerhetstiltak på veinettet ved investeringer, drift og vedlikehold, og satser på målrettede tiltak for å redusere ulykkestypene med størst skadeomfang. Blant annet har vi fokus på å øke sikkerheten på norske veier gjennom bygging av midtrekkverk, forsterket midtoppmerking, nye og trygge firefelts veier. Vedlikeholdsetterslepet reduseres for første gang på mange tiår, som også har en betydning for ulykkesrisikoen. Økt innsats til vedlikehold og bedre tilstand på veinettet bidrar til å sikre god trafikksikkerhet. Bygging av gang- og sykkelveier er et viktig bidrag for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Jeg har videre bedt Vegdirektoratet se nærmere på potensialet for en mer ressurs- og kostnadseffektiv utbygging av gang- og sykkelveganlegg langs riksvegnettet, slik at vi får økt satsingen, sier Solvik-Olsen.

Tiltak gjennomført i 2013:

 • 21 km midtrekkverk på to- og trefelts riksveger – 2 km mer enn fastsatt mål
 • 150 km forsterket midtoppmerking –138 km mer enn fastsatt mål
 • 41,5 km riksveg der det er tilrettelagt for gående og syklende
 • 11 km ny og trygg firefelts veg med adskilte kjørebaner

Tiltak gjennomført i 2014:

 • 33 km midtrekkverk på to- og tre­felts riksveger – 11 km mer enn fastsatt mål
 • 213 km riksveg har fått forsterket midtoppmerking – 139 km mer enn fastsatt mål
 • 68 km riksveg der det er tilrettelagt for gående og syklende – 17 km mer enn fastsatt mål
 • 63 km ny og trygg firefelts veg med adskilte kjørebaner

Regjeringen har følgende mål for 2015:

 • 26 km riksveg midtrekkverk på to- og trefeltsveg
 • 46 km riksveg med forsterket midtoppmerking – prognoser viser at det vil bli lagt 232 km
 • 37 km riksveg der det er tilrettelagt for gående og syklende – prognose viser at det vil bli 42 km
 • 7 km ny og trygg firefeltsveg med adskilte kjørebaner – prognose viser at det vil bli 9 km

 – God trafikksikkerhetsmessig standard på kjøretøyene gir økt trafikksikkerhet, og kontrollaktivitet er derfor et viktig virkemiddel for å bedre trafikksikkerheten. Regjeringen har siden regjeringsskiftet innført en rekke tiltak for å øke trafikksikkerheten og bedre konkurranseforholdene i transportnæringen. Blant tiltakene overfor tunge kjøretøy er en betydelig satsing på økt kontrollvirksomhet, strengere krav til dekk og krav om obligatorisk bombrikke. Vi fortsetter satsingen, og tar i bruk mer teknologi for å velge ut kjøretøy i risikosonen og får sterkere virkemidler for å holde kjøretøy tilbake, sier Solvik-Olsen.

– Til sammen håper jeg at disse tiltakene bidrar til at det går stadig lenger tid mellom hver gang et liv går tapt på norske veier.