Historisk arkiv

Videre planlegging av transportsystemet i Tønsbergregionen: Ringvegkonseptet skal legges til grunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Etter drøftinger i regjeringen har Samferdselsdepartementet besluttet at Ringvegkonseptet skal legges til grunn for den videre planleggingen av transportsystemet i Tønsbergregionen. Dette er et fylkesvegprosjekt, og departementet har lagt vekt på de lokalpolitiske vedtak som gjelder ønsker om trasé.

Det er behov for bedre vegløsninger for Tønsbergregionen. Konseptet omfattter ny fastlandsforbindelse Tønsberg – Nøtterøy nær Tønsberg sentrum, enten som bru/tunnel Korten - Teie eller som bru/tunnel Jarlsberg – Teie, går det fram av et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.

- I den videre planleggingen vil det være opp til lokale myndigheter å avklare nærmere hvilke løsninger som skal utvikles videre, Korten  - Teie  eller Jarlsberg - Teie, bru eller tunnel. Samferdselsdepartementet er opptatt av at det innenfor den valgte løsningen skal legges til rette for best mulig trafikkavvikling for hele regionen, og at man bør unngå å lede mer biltrafikk inn mot sentrumsområder. Fordi man lokalt planlegger bruk av bompenger, er det viktig at løsninger og kostnader søkes holdt innenfor de anslagene som er lagt til grunn i tidligere utredninger og i departementets beslutningsgrunnlag for valg av Ringvegkonseptet.  Den valgte løsningen skal legges til grunn for videre planlegging av en eventuell bypakke for Tønsberg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Se også: Brev av 16. oktober 2016 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.