Historisk arkiv

Førerløse biler kan bli lovlig på norske veier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Kjøretøyprodusenter og teknologimiljø gjør store og raske fremskritt for å utvikle førerløse kjøretøy. Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter. Derfor starter nå regjeringen arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen fikk onsdag prøvekjøre en såkalt semi-autonom bil. (Foto: Samferdselsdepartementet)

– Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å ta i bruk ny og spennende teknologi. Vi må sørge for at vi har et oppdatert regelverk, og dette er et veldig interessant initiativ fra næringen, som regjeringen nå følger opp og vurderer, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

– Teknologiutviklingen innen autonome kjøretøy skjer så raskt at det om få år kan være aktuelt å bruke førerløse biler på norske veier. Allerede nå ser vi stadig bedre førerstøttesystemer i bilene, og enkelte bilmerker har modeller som under gitte forutsetning kan kjøre selv. Men det lovverket vi har i dag setter visse begrensninger. Blant annet bryter bruken av helt autonome kjøretøy med sentrale grunnprinsipper i vegtrafikkloven, og da særlig føreransvaret, sier Solvik-Olsen.

– Regjeringen vil nå se på lovverket rundt en prøveordning for slike kjøretøy. Av hensyn til videre utvikling av førerløse biler, og ikke minst med tanke på trafikksikkerhet, personvern og ansvarsforhold, er det viktig å få på plass et rettslig grunnlag for utprøving av autonome kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

– Det vil i dette arbeidet være viktig å ha et internasjonalt perspektiv på arbeidet, slik at regelverket er mest mulig harmonisert og at teknologien fungerer på tvers av landegrenser og kjøretøyprodusenter. Vi har derfor hatt god kontakt med våre naboland, med ønske om at Norden kan bidra til å vise vei, sier Solvik-Olsen.

For Norge er det naturlig å se hen til et utredningsarbeid som er gjort i Sverige på dette området. Utredningen kan leses her.


Vil gi bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling

Faktorer knyttet til fører og førerens atferd er én medvirkende årsak i svært mange av trafikkulykkene. Utvikling av ulike førerstøttesystemerer antatt å bidra til å forebygge ulykker der for eksempel distraksjon og trøtthet er medvirkende årsaksfaktorer, samt til å kunne møte utfordringer knyttet til fart og rus.

– Utvikling og sammenkobling av stadig flere og bedre førerstøttesystemer, som for eksempel antiskrens, ABS og kjørefeltholder, bidrar allerede til økt trafikksikkerhet. Videre utvikling av slike systemer som aktivt eller passivt kan hjelpe og varsle føreren i ulike situasjoner, vil kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Samtidig vil det være nødvendig også å rette oppmerksomhet mot negative konsekvenser av ny teknologi som bidrar til førerdistraksjon, sier Solvik-Olsen.

– I tillegg antar vi at flere autonome kjøretøyer på sikt også kan antas å bidra til økt effektivitet i trafikkavviklingen, for eksempel ved bedre utnyttelse av trafikkarealer, sier Solvik-Olsen.


Lovforslag klart i 2017

Et lovforslag om prøveordning vil sannsynligvis legges frem for Stortinget våren 2017.

– Tidspunktet for når utprøvinger kan iverksettes i praksis vil i stor grad avhenge av de aktørene som vil ønske å delta i en prøveordning. Jeg vil i det videre arbeidet involvere berørte aktører for å sikre en best mulig prosess videre, sier Solvik-Olsen.