Historisk arkiv

Offshore helikopteroperasjoner: Norge sier nei til felles europeiske regler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil ivareta og videreutvikle det høye sikkerhetsnivået i helikoptervirksomheten i Nordsjøen. Jeg er trygg på at det er en god løsning for Norge at vi ikke innfører EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har besluttet at Norge ikke ønsker å innlemme det aktuelle regelverket i EØS-avtalen. Forordningen faller utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde, og er dermed ikke EØS-relevant.

Selv om forordningen ikke vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er det ventet at regjeringen vil vedta et nytt norsk regelverk som fanger opp de positive sidene av forordningen, men som samtidig åpner for supplerende norske regler og for at Luftfartstilsynet fortsatt skal sertifisere og drive tilsyn med all helikoptertransport til og fra norsk kontinentalsokkel.

Regjeringens beslutning er i tråd med Luftfartstilsynets anbefaling om at regelverket ikke bør innføres.

Norsk sikkerhetskultur skal gjelde

Helikopterselskapene, operatørene på sokkelen og de ansattes organisasjoner har sammen med norske myndigheter gjennom flere tiår utviklet en god sikkerhetskultur som bidrar til det høye sikkerhetsnivået i våre offshore helikopteroperasjoner.

- Det at forordningen ikke skal tas inn i EØS-avtalen gjør det mulig å videreføre dette samarbeidet i retning av en enda bedre sikkerhetskultur, sier Solvik-Olsen.

Norge bidrar med viktig kunnskap

Sikkerhetsarbeidet i luftfarten bygger i høy grad på internasjonalt samarbeid og deling av kunnskap. Norge har unik og omfattende erfaring med offshore helikopteroperasjoner under krevende forhold, og har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med de felleseuropeiske reglene.

- Det er viktig for meg å understreke at jeg har stor tillit til sikkerhetsarbeidet som foregår på et europeisk nivå. Disse reglene vil bidra til økt sikkerhetsnivå i europeisk helikoptervirksomhet sett under ett. Vi har fått gjennomslag for de fleste av våre krav til et nytt europeisk regelverk, og det er flere elementer i regelverket vi vil vurdere å ta inn i norsk lov. Samtidig er det slik at Norge har særlige risikofaktorer på sokkelen. Jeg er opptatt av at det skal føres tilsyn basert på lokalkunnskap om vær, topografi og andre forhold, sier samferdselsministeren.

Oljearbeiderne skal føle seg trygge

- Den norske vinteren er hard, og flygninger over havet i storm krever enormt av både mannskap og materiell. Jeg vil ikke tillate at vi mister kontroll med hvordan helikoptervirksomheten på sokkelen skal foregå. Våre oljearbeidere og deres familier skal vite at norsk erfaring, norske regler og norsk tilsyn fortsatt skal gjelde, understreker Ketil Solvik-Olsen.

Sikkerhetsnivået i norsk offshore helikoptertransport er høyt, men det er mange risikofaktorer og en ulykke kan få store konsekvenser.

- Den forferdelige helikopterstyrten ved Turøy var en tragisk påminnelse om at ulykker brått kan ramme. Jeg vet at oljemiljøet er opptatt av at sikkerhetsarbeidet videreføres med full kraft, og at alle regler og rutiner skal ta hensyn til norske forhold og den kompetansen som våre fagmiljøer har utviklet, sier Solvik-Olsen.