Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Bredbånd i distriktene: Regjeringen forenkler støtteordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- God og stabil infrastruktur for mobil og internett er blitt stadig viktigere i hverdagen for folk og næringsliv. Dekningsgraden har økt markert de siste årene, men det er fortsatt behov for investeringer for å sikre god dekning i hele landet. Staten bidrar med penger til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Etter ønske fra fylkeskommunene overføres nå en større del av forvaltningen av denne bredbåndsordningen fra staten til fylkeskommunene. Dette fører til mindre byråkrati samtidig som beslutningene om fordeling av midler innenfor fylkene fattes nærmere brukerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Siden 2014 har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvaltet midler til bredbånd over statsbudsjettet gjennom en søknadsbasert ordning. Gjennom ordningen har kommuner og fylkeskommuner kunnet søke om midler til bredbåndsutbygging i områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging. Ordningen har bidratt til at over 40 000 husstander har fått nytt eller forbedret bredbåndstilbud.

En allerede god ordning blir bedre
Denne støtteordningen har etter Samferdselsdepartementets oppfatning fungert godt og bidratt til regjeringens mål i bredbåndspolitikken. Dette er også i hovedsak konklusjonen til Oslo Economics, som har evaluert ordningen på oppdrag fra Nkom.

Samtidig har flere fylkeskommuner tatt til orde for at den tidligere ordningen har vært byråkratisk og unødvendig ressurskrevende, og uttrykt at det regionale nivået i dag ikke blir utnyttet optimalt. De mener måten midlene er blitt tildelt på til nå ikke gir nødvendig forutsigbarhet for fylkeskommunene.  

Nye retningslinjer forenkler og gir bedre forutsigbarhet 
Regjeringen er opptatt av å styrke den lokale beslutningsmakten. Basert på innspillene har Samferdselsdepartementet derfor besluttet å innføre nye retningslinjer for bruk av bredbåndsmidlene. Disse retningslinjene innebærer en forenkling sammenliknet med tidligere ordning. Samferdselsdepartementet har gitt Nkom i oppdrag å forvalte midlene i tråd med de nye retningslinjene.

- Fylkeskommunene får nå en økonomisk ramme å planlegge ut i fra. Dette vil gi mer forutsigbarhet og mindre behov for å bruke tid på statlig søknadsbehandling. Fylkeskommunene vil som regional utviklingsaktør koordinere bruken av midlene innenfor hvert fylke og ivareta behandlingen av søknader fra kommuner som søker om støtte. Jeg tror fylkeskommunene vil løse denne oppgaven på en god måte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stortinget har i behandlingen av statsbudsjettet vedtatt at staten skal bevilge i alt 149,7 millioner kroner til bredbånd i distriktene 2018.

Andre tiltak for å styrke ekominfrastrukturen
De kommersielle tilbyderne investerte i 2016 over 10 milliarder kroner i ekominfrastruktur og –tjenester. I tillegg til bredbåndsmidlene bidrar staten med midler til flere fiberkabler til utlandet og styrket sikkerhet i ekomnettene. Regjeringen har også endret reglene for graving i offentlig vei, slik at det bli rimeligere og enklere å bygge bredbåndsnett. 

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 21. februar 2018 fra Samferdselsdepartementet til Nkom om tilskudd til bredbåndsbygging i 2018 (pdf)